සිවිල් ලියාපදිංචිය

නොතාරිස්

 ලේඛන ලියාපදිංචියට අදාළ වන සියඵම පනත්, රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියේ http://documents.gov.lk/en/acts.php යන සබැඳිය මගින් බාගත කර ගත හැක.

ලිපිනය

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

234/A3,
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.

අමතන්න
+94 112 889 488 - 489

ලියන්න
info@rgd.gov.lk