නොතාරිස්වරයෙකු ප්‍රථම වරට බලපත්‍රය ලබා ගැනීම 

ඉදිරිපත් කල යුතු ලේඛන,

 1. නිවැරදිව පැහැදිලි අත් අකුරෙන් සම්පූර්ණ කරන ලද  අයදුම්පත.
 2. නීතිඥ වෘත්තියට ඇතුලත් කර ගැනීමේ සහතිකයේ සහතික පිටපත. මෙය ‍ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් සහතික කර තිබිය යුතුයි.
 3. ජාතික හැදුනුම් පතෙහි පිටපත
 4. නොතාරිස් බලපත්‍රය ලබාගැනීම සඳහා බලපත්‍ර ගාස්තු ලෙස රු. 3000 මුදලක් දෙපාර්තමේන්තුවේ සරප් වෙත ගෙවන ලද රිසිට් පත.

ඉහත ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව අදාල බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

අතිරේක භාෂාවක් සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම

 • අතිරේක භාෂ‍ාවක් සඳහා බලපත්‍ර‍යක් ඉල්ලුම් කිරීමේ දී, එකී භාෂාව සඳහා අ.පො.ස. (සා.පෙල) විභාගයේ දී සම්මාන සාමර්ථයක් තිබිය යුතුය.
 • ඉදිරිපත් කල යුතු ලේඛන,
  1. නිවැරදිව පැහැදිලි අත් අකුරෙන් සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත
  2. මුල් බලපත්‍රයේ පිටපතක්
  3. අදාල භාෂාව සඳහා  සම්මාන සාමර්ථයක් සහිත අ.පො.ස. (සා.පෙල) විභාග සහතිකයේ මුල් පිටපත හා ඡායා පිටපත (මෙම පිටපත රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ මාණ්ඩලික නිලධාරියෙකු හෝ ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් සත්‍ය බවට සහතික කර තිබිය යුතුය.)
  4. ජාතික හැදුනුම් පත හා එහි ඡායා පිටපතක්
  5. විභාග සහතිකයේ හා නොතාරිස් බලපත්‍රයේ නම අතර වෙනසක් ඇත්නම් ඒ බවට දිවුරුම් ප්‍රකාශය.
  6. පළමු සහතිකයේ සඳහන් ලිපිනයට වඩා නව ලිපිනය වෙනස් වන්නේ නම් එය ඇතුලත් කරන ලෙස ඉල්ලීමේ ලිපිය.
  7. ඉල්ලුම් කරන එක් භාෂාවක් සඳහා ගාස්තු ලෙස රු. 3000 මුදලක් දෙපාර්තමේන්තුවේ සරප් වෙත ගෙවන ලද රිසිට් පත.

ඉහත ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව අදාල බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

නොතාරිස්වරයෙකුගේ අධිකරණ කලාප මාරු කිරීම

ඉදිරිපත් කල යුතු ලේඛන,

 1. නිවැරදිව පැහැදිලි අත් අකුරෙන් සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත.
 2. නොතාරිස් බලපත්‍රයේ මුල් පිටපත.
 3. අධිකරණ කලාප මාරු කිරීම පිලිබඳව ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර්ගේ වාර්තාව
 4. මහාධිකරණයෙන් ලබාගත් වාර්ෂික බලපත්‍රය.
 5. අයදුම්පත්‍රය භාරදුන් පසු ඔප්පු කිසිවක් නොලියූ බවට දිවුරුම් ප්‍රකාශය.
 6. එක් භාෂාවක් සඳහා ගාස්තු ලෙස රු. 3000 මුදලක් දෙපාර්තමේන්තුවේ සරප් වෙත ගෙවන ලද රිසිට් පත.

ඉහත ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව අදාල බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

නීතිඥ නොවන පුද්ගලයන්, නොතාරිස්වරුන් වශයෙන් බඳවා ගැනීම

මීට අදාල ප්‍රතිපාදන 107 අධිකාරය වූ නොතාරිස් ආඥාපනතේ 8 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 7 වන වගන්තිය යටතේ ප්‍රතිඥාත ආධුනිකයන් ඇතුලත් කර ගැනීම සඳහා වන නියෝග පිලිබඳ අංක 1977/16 2016 ජූලි 27 දිනැති ගැසට් පත්‍රයේ පල කර ඇත.

ගැසට් නිවේදනය - සිංහල

ලිපිනය

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

234/A3,
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.

අමතන්න
+94 112 889 488 - 489

ලියන්න
info@rgd.gov.lk