හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීම

ඉඩමක හිමිකම තහවුරු කිරීම සඳහා ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රමය වෙනුවට රජයේ වගකීමක්ද සහිත ඉඩමේ පිහිටීම, එහි සීමාවන් හා ප්‍රමාණය සඳහන් වන කඩයිම්  සිතියමක් (පිඹුරක්) ඇතුළත් කරමින් සුවිශේෂී වූ අනන්‍ය අංකයක් යටතේ හිමිකම් හා හිමිකමේ ස්වභාවය දක්වමින් ඉඩමේ පරම අයිතිය ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා 1998 අංක 21 දරන හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත ( බිම් සවිය වැඩසටහනට අදාළ පනත) ස්ථාපිත කරන ලදී.

මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සම්බන්ධිත ආයතන

 • මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව
  • හිමිකම් පානා ඉඩම සඳහා කැඩැස්තර සිතියම් සකස් කිරීම/ ඉන් පිටපත් නිකුත් කිරීම
 • හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
  • අදාළ ඉඩම් කොටසෙහි හිමිකම නිරවුල් කිරීම
  • පනතේ 55 වගන්තිය ප්‍රකාර පරීක්ෂණ සිදුකිරීම හා පසු අයිතිය තහවුරු කිරීම
 • රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව
  • ඉහත කී කැඩැස්තර සිතියම පදනම් කරගෙන හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලැබෙන උප ලේඛන මත හිමිකම ලියාපදිංචි කිරීම.
  • එම ඉඩමට අදාළ පසුගනුදෙනු ලියාපදිංචි කිරීම.
  • උධෘත පිටපත් නිකුත් කිරීම

මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන කාර්යාල

පහත ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයන්හි හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීම ක්‍රියාත්මක වේ.

 1. දෙල්කඳ
 2. හෝමාගම
 3. අවිස්සාවේල්ල
 4. ගම්පහ
 5. මීගමුව
 6. අත්තනගල්ල
 7. අනුරාධපුර
 8. මහනුවර
 9. ගම්පොළ
 10. රත්නපුර
 11. හම්බන්තොට
 12. තංගල්ල
 13. කුරුණෑගල
 14. කුලියාපිටිය
 15. මොණරාගල
 16. බදුල්ල
 17. පොළොන්නරුව
 18. ත්‍රිකුණාමලය
 19. මාතලේ
 20. නුවරඑළිය
 21. කළුතර
 22. පානදුර
 23. හොරණ
 24. ගාල්ල
 25. මාතර
 26. කෑගල්ල
 27. පුත්තලම
 28. මාරවිල
 29. කුණ්ඩසාලේ
 30. ඇල්පිටිය
 31. මහර

ඉහත කාර්යාල වලට අමතරව යාපනය ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයේ, හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

මෙම ක්‍රමය මගින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

රජයේ පූර්ණ වගකීම හිමිවන නිසා හිමිකම සවිමත් වේ.

 • ඉඩමේ පිහිටීම පිළබඳ නිවැරදි තොරතුරු හිමිකම් සහතික පතින් තහවුරු වේ.
 • පිඹුර සම්බන්ධයෙන් මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව වගකියන බැවින් නැවත පිඹුරු පිටපත් ලබා ගැනීම අවශ්‍ය නොවේ.
 • හිමිකම් සහතික හිමි ඉඩමක් විකිණීමේදී හෝ මිලට ගැනීමේදී නීති උපදෙස් සෙවීම අවශ්‍ය නොවන බැවින් ගනුදෙනු වඩාත් පහසු වේ.
 • හිමිකම් සහතිකයට, ඔප්පුවට වඩා ඉහළ පිළිගැනීමක් හිමිවේ.
 • මෙම ක්‍රමය මඟින් ඉඩම් ආරවුල් , වංචා හා අක්‍රමිකතා අවම කරනු ලැබේ.
 • මෙම ක්‍රමය යටතේ හිමිකම් සහතිකයක් නිකුත් වූ ඉඩමක් සඳහා බෙදුම් නඩු පනත යටතේ ඉඩම් නඩු පැවරිය නොහැක. (1998 අංක 21 දරන හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පන‍තේ 63 වගන්තිය)

2023 වර්ෂය වන විට නව ලක්ෂය (900,000) කට ආසන්න හිමිකම් සහතික ප්‍රමාණයක් ඉඩම් හිමිකරුවන් වෙත බෙදා දී අවසන් කර ඇත.

හිමිකම් රක්ෂණ අරමුදල - හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දී/ ලියාපදිංචි කිරීමේ දී හානි පූරණය කිරීම

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධීක්ෂණය යටතේ හිමිකම් පිළිබඳ රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්ගේ  කළමනාකරණය මත, 1998 අංක 21 දරණ හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත යටතේ ස්ථාපනය කර ඇති හිමිකම් රක්ෂණ අරමුදලින් අධිකරණය මඟින් නියම කරනු ලබන පරිදි හානිපූර්ණය සිදු කරනු ලබයි. 

ලිපිනය

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

234/A3,
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.

අමතන්න
+94 112 889 488 - 489

ලියන්න
info@rgd.gov.lk