ඇටෝර්නි බලපත්‍ර ලියාපදිංචි කිරීම

 • යම් අයදුම්කරුවෙකුට ඔහු වෙනුවෙන් නීතීඥයෙක් හෝ නියෝජිතයෙක් (නීති) ලෙස කටයුතු කිරිමට අධිකාරි බලය පැවරිමට අවශ්‍ය වූ විට ඒ වෙනුවෙන් බලය ලබා ගැනීම සඳහා ඇටෝර්නි බල පත්‍රයක් ලියාපදිංචි කර ගත හැක.
 • සියළුම ලියවිලි ප්‍රධාන කාර්යාලයට හෝ කලාප කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
  • කලාප කාර්යාල - ලැබුම්කරුගේ ලිපිනය කලාප කාර්යාල බල ප්‍රදේශයට අයත් වන්නේ නම් කලාප කාර්යාලයන්හි ලියාපදිංචි කරනු ලබයි.
  • ප්‍රධාන කාර්යාලය - ලැබුම්කරුගේ ලිපිනය කුමන ප්‍රදේශයේ වුවද එම ලියවිලි ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි කරනු ලබයි.
 • නොතාරිස්වරයකු විසින් හෝ තමන් විසින් නිවැරදි තොරතුරු ඇතුලත් වන පරිදි  සකස් කරගත් ආකෘතියක ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. නොතාරිස්වරයකුගේ උපදෙස් ලබාගැනීම වඩාත් සුදුසු වේ.
 • ලියාපදිංචිය සඳහා ඉදිරිපත් කළයුතු ලියවිලි,
  • ඇටොර්නි බලපත්‍රය
  • ඇටොර්නි බලපත්‍රයේ සහතික කළ පිටපතක්
  • සාමදාන විනිශ්චයකාරවරයකු විසින් සහතික කරන ලද දිවුරුම් ප්‍රකාශයක්
 • ගාස්තු
විස්තර මිල (රු.)
ඇටෝර්නි බලපත්‍රයක් ලියාපදිංචි කිරිම 1500.00
ඇටෝර්නි බලපත්‍ර හෝ ලියාපදිංචි කිරීමේ සටහන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා 500.00
ලියාපදිංචි කරන ලද ඇටෝර්නි බලපත්‍රයක සහතික පිටපතක් නිකුත් කිරීම සඳහා 500.00
ලියාපදිංචි කරන ලද ඇටෝර්නි බලපත්‍රයක සහතික කරන ලද උදෘත පිටපතක් නිකුත් කිරීම සඳහා 500.00

 

ඇටෝර්නි බලපත්‍ර ලියාපදිංචි කිරීම අවලංගු කිරීම

 • ඉල්ලුම්කරු සාමාන්‍ය ලිපියකින් ඇටෝර්නි බලපත්‍රය ලියාපදිංචි කරන ලද කාර්යාලයට ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • අවශ්‍ය වන අමතර ලියවිලි,
  • ඇටෝනි බලය ලේඛනයේ මුල් පිටපත
  • ඉල්ලුම්කරු සැපයූ දිවුරුම් ප්‍රකාශය
  • රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවලින් පලකළ නිවේදනයේ පිටපතක්
 • ලියාපදිංචි කරන ලද ඇටෝනි බලපත්‍රයක් අවලංගු කිරීම සඳහා ගාස්තුව රු. 1500.00 කි.

ලේඛන ලියාපදිංචිය

 • යම් දේපළක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා එම ඉඩම පිහිටා ඇති ප්‍රදේශයේ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරී‍මේ කාර්යාලයට ලේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • ප්‍රසිද්ධ නොතාරිස්වරයකු විසින් ලියා සහතික කරන ලද ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා පිළිගනු ලැබේ.
 • ලියාපදිංචිය සඳහා ලේඛන ඉදිරිපත් කළ හැකි ආකාරය
  • තැපෑලෙන්
  • පැමිණ භාර දීමෙන්
 • ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තුව අදාළ කාර්යය අනුව තීරණය වේ
  • චංචල දේපළ - Rs. 22.50
  • නිශ්චල දේපළ - Rs. 30.00 (අතිරේක ඉඩමක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා රු.10.00 ක අමතර ගාස්තුවක් අයකරනු ලැබේ.)

ලියාපදිංචි කල ලේඛන නිවැරැදි කිරීම

 • ලියාපදිංචි කරන ලද ලේඛන ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයේදී දෝෂ සහිතව ලියා ඇත්නම් ඒවා නිවැරදි කිරීම සඳහා අයදුම් කළ හැක.
 • අදාළ පාර්ශව ලේඛන ලියාපදිංචි කර ඇති ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයේ ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා වෙත තම ඉල්ලීම් අඩංගු ලිපියක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • ඉදිරිපත් කළ යුතු ලේඛන,
  • සදොස්ව වාර්තා කර ඇති පත්ඉරුවල පිටපත්
  • නිවැරැදි කිරීම සිදුකළ යුත්තේ කෙසේදැයි දැක්වෙන දිව්රුම් ප්‍රකාශයක්
  • සදොස්ව වාර්තා කොට ඇති ඔප්පුවේ මුල් පිට‍පත
 • ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලය අදාළ නිවැරැදි කිරීම් සිදුකර අයදුම්කරුට දැනුම් දෙනු ඇත.

ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයේ ඇති ලියාපදිංචි කරන ලද ලේඛනයක සහතික කළ පිටපතක් ලබාගැනීම

 • ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයෙන් තැපෑලෙන් හෝ පැමිණ අයදුම් කළ හැක.
 • අයදුම්පත් ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයෙන් ලබාගත හැක.
 • සහතික කළ පිටපත් ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයෙන් ලබාගැනීම සඳහා ගෙවිය යුතු ගාස්තු
විස්තරය මිල (රු)
ඉඩම් ලේඛනය, සූචිය, ඔප්පුව හෝ ඉඩමකට අදාළ ලේඛන පරීක්ෂා කිරීම 500.00
පත්ඉරුවකට අදාළ උධෘත නිකුත් කිරීම 100.00
ඔප්පුවක සහ සහතික කළ පිටපතක් නිකුත් කිරීම 500.00

ප්‍රතිඥාත ලිපිකරුවන් බඳවා ගැනීම

 • නොතාරිස් ධූරයට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ අභිප්‍රායෙන් ප්‍රතිඥාත ආධුනිකයකු වීමට අදහස් කරන සෑම තැනැත්තෙකුටම තරඟ පරීක්ෂණයකට පෙනී සිටිය යුතු බවට නියම කළයුතු ය.
 • තරඟ පරීක්ෂණය සඳහා  පෙනී සිටීමට ඉල්ලුම් කිරීමට අදහස් කරන සෑම තැනැත්තකු ම (3)වන ඡේදයේ සඳහන් අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් සහ වෙනත් සුදුසුකම් සපුරා තිබියයුතු ය.

අධ්‍යාපනසුදුසුකම් :-

අපේක්ෂකයා -

අ.පො.ස. (සාමාන්‍යපෙළ)විභාගයේ දී දෙවරක ට නොවැඩිවාර ගණනක දී ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, සිංහල හෝ දෙමළභාෂාව ඇතුළුව විෂයයන් හයකින් සමත් වී තිබිය යුතු අතර එම විෂයයන්ගෙන් ඕනෑම විෂයයන් තුනකට සම්මාන සාමාර්ථ ලබා තිබිය යුතු ය.

අ.පො.ස. (උසස්පෙළ) විභාගයේ දී විෂයයන් තුනකින් (සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය හැර) එකවර සමත් වී තිබියයුතු ය.

වෙනත් සුදුසුකම් :-

අපේක්ෂකයා -

 • ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියකු විය යුතු ය
 • ඉල්ලූම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනයේ දී වයස අවුරුදු 20 ට නොඅඩු සහ වයස අවුරුදු 50 ටනොවැඩි විය යුතු ය.
 • විශිෂ්ඨචරිතයකින් යුක්ත විය යුතු ය.
 • වෘත්තිය රාජකාරි ඉටුකිරීමට ප්‍රමාණවත් ශාරීරික හා මානසික යෝග්‍යතාවයකින් යුක්ත වියයුතු ය.
 • අධිකරණ​යක් මගින් යම් සාපරාධී වරදකට වරදකරු කරනු ලැබ නොතිබිය යුතු ය.

​විභාගය සදහා අයදුමිපත් කැදවන අවස්ථාවෙි අදාල පටිපාටිය රජයේ ගැසට් පත්‍රය මගින් පළකරනු ලැබේ.