ඉ -ජනගහණය

උප්පැන්න, විවාහ හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීම සදහා රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව වගකිව යුතු වේ. ඇතුලත් කරනු ලබන වාර්තා සටහන් අයන්ත්‍රිකව පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර අනෙකුත් රජයේ නියෝජිතායතන සඳහා ඒවා වෙත ප්‍රවේශය ලබා නොදෙන අතර ඒ අනුව ප්‍රයත්න, කාලය හා පිරිවැය ද්විකරණයක් සිදු වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම පුරවැසියෙකුම පිළිබඳ ඒකාබද්ධ මූලික තොරතුරු පද්ධතියක් ගොඩනංවමින්, ජීවන සිදුවීම්වල කාර්යක්ෂම හා විශ්වාසවන්ත ලියාපදිංචි කිරීම් පද්ධතියක් නිර්මාණය කරමින්, ජනගහන රෙජිස්ටරය භාවිතා කරමින් රජයේ ආයතන සමග තොරතුරු බෙදාහදා ගැනීම ඉහළ නංවමින්, ජනවිකාසමය හා සෞඛ්‍ය සංඛ්‍යාලේඛනවලට අදාළ වඩා විස්තීරණ විශ්ලේෂණාත්මක හැකියා සපයමින් හා ජීවන සිදුවීම් වාර්තාකරණයේ ආවරණය ඉහළ නංවමින් සියලු පුරවැසියන් සඳහා උපතේදී පුද්ගලික හඳුනාගැනීමේ අංකයක් නිකුත් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව ‘ඉ -ජනගහණය’ හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.  ‘ඉ -ජනගහණ’ පද්ධතිය මෙම අරමුණු සපුරාලමින්, දෙමව්පියන්ගේ තහවුරු කිරීමෙන් දත්තවල නිරවද්‍යභාවය සහතික කරයි, ඕනෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකින් සහතික පිළිබඳව සොයා බලා පිටපත් නිකුත් කිරීම සිදුකරයි, පරිවර්තනවල අවශ්‍යතාවය අඩුකරයි, පුරවැසියන්ගේ වත්මන් තොරතුරු පවත්වා ගනියි, ආයතන අතර පුරවැසියන් පිළිබඳ තොරතුරු බෙදා හදා ගනියි. see-more-anime

ඉ- ඉඩම්

ප්‍රාග්ධනය උත්පාදනය කිරීමේ මෙවලමක් ලෙස ඉඩම් උපයෝජනය සදහා ඉඩම් හිමිකාරිත්වය පිළිබඳ ගැටළු දිගු කාලයක් පුරා පවතින බාධකයක් වී‍ තිබේ. ලේඛන වෙත ප්‍රවේශය සදහා ඇති දුෂ්කරතා, දිගු කාලයක් ගැනීමට සිදුවන සොයා බැලීම් සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලවල ඉඩ පහසුකම් ප්‍රමාණවත් නොවීම මෙම වැඩසටහන සඳහා බාධාවක් වී තිබේ. එහෙයින් ඉ -ඉඩම් රෙජිස්ටරයේ අරමුණ වනුයේ ඉහත ගැටළු සඳහා විසඳුම් සැපයීම හා ඉඩම් ලේඛන, තොරතුරු ලියාපදිංචිය, පෙළපත් තොරතුරු සකස් කිරිම සඳහා පහසුකම් සැපයීම වේ. එසේම ලේඛනවල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම, සාමාන්‍ය මහජනයා සහ අනෙකුත් රජයේ ආයතන වෙත කඩිනම්, වඩා පහසු සහ ලාභදායී සේවාවක් සැපයීම, ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ ‍තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශය ඉහළ නැංවීම මගින් ව්‍යාපාර කිරීමේ දර්ශකයේ ශ්‍රී ලංකාවේ තත්වය ඉහළට ඔසවා තැබීම ද මෙහි  අරමුණු වේ. see-more-anime

ඉ -උවිම (e-BMD)

උප්පැන්න, විවාහ හා මරණ සහතිකවල සහතික කරන ලද පිටපත් නිකුත් කිරීම රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යයක් වන අතර මහජනතාව කරනු ලබන ඉල්ලිම් මත එවැනි පිටපත් නිකුත් කිරිම සිදුකරනු ලබයි. කෙසේ වෙතත් නිශ්චිත අංකය, දිනය හෝ සිදුවීමට අදාළ කාල වකවානුව වැනි අත්‍යාවශ්‍ය විස්තර අයදුම්කරු නොදන්නා විටදී අදාළ ලේඛන සොයා ගැනීම දුෂ්කර වේ. කාලය අධික ලෙස වැය වන සොයාබැලිම් වළක්වාලීම සඳහා ඉ -උවිම (e-BMD) ව්‍යාපෘතිය හඳුන්වා දී තිබේ. මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රධාන අරමුණු වනුයේ දත්ත සමුදායක් පවත්වා ගැනීම, පද්ධතිය හරහා සහතික නිකුත් කිරීම සහ ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ උප්පැන්න, විවාහ හා මරණ පිළිබඳ තොරතුරු අනෙකුත් රජයේ නියෝජිතායතන සමග බෙදාහදා ගැනීම වේ. ඊට අමතරව, ප්‍රාදේශිය මට්ටමේ කාර්යාලවල දත්ත සමුදා ස්ථාපිත කිරීම මගින් අදාළ ලේඛන කඩිනමින් සොයාගැනීම, සහතික කරන ලද පිටපත් කඩිනමින් නිකුත් කිරීම සහ සහතික කරන ලද පිටපත් නිකුත් කිරීම විමධ්‍යගත කිරීම මෙම වැඩසටහනේ අනෙකුත් ප්‍රතිලාභ වේ. see-more-anime

ඉ- හිමිකම් සහතික

බිම් සවිය

ඉඩම් උපයෝජනය සඳහා දිගු කාලීන බාධාවක් වී ඇත්තේ ඉඩම් හිමිකාරිත්වය පිළිබඳව පවතින ගැටළු වන අතර ලියාපදිංචි කිරීම් සඳහා අයන්ත්‍රික ප්‍රවේශය හා අදාළ දුෂ්කරතා ද මෙම කාර්යයේදී අවහිරයක්ව පවතී. හිමිකම් ලියාපදිංචිය ශ්‍රි ලංකාවට හඳුන්වා දී ඇත්තේ ඉඩම් උපයෝජනය සහ සංවර්ධනය ඉහළ නැංවීමේ සහ ඉඩම් අයිතිය හෝ මායිම් සම්බන්ධ අනවශ්‍ය ආරවුල් වළක්වාලීමේ අරමුණින් ශක්තිමත් හා පැහැදිළි ඉඩම් හිමිකාරිත්වයක් ඇති කිරීමයි.  පරිගණක පාදක ඉඩම් තොරතුරු පද්ධතිය මගින් වඩා යහපත් ඉඩම් කළමනාකරණය සහ රජය සහතික කරනු ලැබූ හිමිකම් සහතික නිකුත් කිරීම සඳහා අවස්ථාව උදා කරයි. ඒ අනුව පහසු, කඩිනම් සහ කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලබා දීමට හැකි වේ.

 

ලිපිනය

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

234/A3,
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.

අමතන්න
+94 112 889 488 - 489

ලියන්න
info@rgd.gov.lk