පොදු දුරකථන අංක:   0112 88 94 88 / 89 0112 07 20 17 / 18
‍ෆැක්ස්: 0112 88 94 93 

 

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව - ප්‍රධාන කාර්යාලය

තනතුර නම ස්ථානය විද්යුත් තැපෑල දුරකථන අංකය ජංගම දුරකථන අංකය ෆැක්ස්
රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් ඩබ්.ආර්.ඒ.එන්.එස්.විජයසිංහ මහතා අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

011 2889490 071 4532244 011 2889491
අතිරේක රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් ඒ.එම්.ආර්.එස්.‌කේ.අමරකෝන් මහතා අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  011 2889494 071 7569034  
පාලන අංශය
අංශයේ විද්යුත් තැපෑල - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ජ්‍යෙෂ්ඨ නි‍යෝජ්‍ය රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් (පාලන) ඒ.එච්.එල්.ද.සොයිසා මයා අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

011        2072038

071 4250050

011 2889493
න‍ියෝජ්‍ය රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් පී.ඩබ්.එස්.එච්.සරත්චන්ද්‍ර මිය අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  011 2072016 071 6877971  011 2889493
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් එස්.හපන්ගම මෙය අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  011 2889488/89 071 7001078  011 2889493
පරිපාලන නිලධාරි කේ.ඩී.එන්.ජයසූරිය මහතා අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  011 3141115 071 4487438  
සැපයුම් අංශය
අංශයේ විද්යුත් තැපෑල - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ගණකාධිකාරි(සැපයුම්)   ටී.ඩී.දේවපුර මිය අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   011 3070870  071 4165771  
සිවිල් අංශය
අංශයේ විද්යුත් තැපෑල This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් (සිවිල්)

 ජී.ඒ.එල්.ඩී.ගනේප‌ොල මිය

අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     077 7537952

 011 2889498

සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් (සිවිල්)

ආර්.එම්.එස්.කේ.පී.විජේසූරිය මිය

අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    071 8066542  
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්(ඉ-සේවා) එම්.ඒ.ජී.සෙව්වන්දි මිය අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    071 4458077  
නොතාරිස් අංශය
අංශයේ විද්යුත් තැපෑල - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්  ජේ.කේ.සී.එස්.ජාගොඩආරච්චි මිය අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  011 2889024    071 4485864  
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්  බී.එන්.රණවීර මිය අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   071 8234922  
හිමිකම් අංශය
අංශයේ විද්යුත් තැපෑල - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්  ජේ.ඒ.එස්.කේ.කරුණාරත්න මිය අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  011 2889517  070 5507031  
සංඛ්‍යාලේඛන අංශය
අංශයේ විද්යුත් තැපෑල - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
අධ්‍යක්ෂ කේ.එස්.ආර්.එල්.සේනාධීර මහතා  අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 011 2889516
  
 071 8564131  
සංඛ්‍යාලේඛනඥ

 යූ.ලාලනි

අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.    070 2643587  
සංඛ්‍යාලේඛනඥ  ජී.ඩබ්.සී.කේ.කේ.සුමනසිරි  අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.    071 4403963  
ගිණුම් අංශය
අංශයේ විද්යුත් තැපෑල This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි  ආර්.ටී.කේ.වැලිවිටගේ මිය  අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  011 2889497     071 9994571  
ගණකාධිකාරි (‌ගෙවීම්)  එස්.එම්.ඒ.යූ.ගුණතිලක මිය  අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  011 3070871  071 5653093  
විගණන අංශය
අංශයේ විද්යුත් තැපෑල - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ප්‍රධාන විගණන  කේ.එම්.සී.කේ.බණ්ඩාර  අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 078 6915216  0112 889127
සංවර්ධන හා පුහුණු අංශය
අංශයේ විද්යුත් තැපෑල - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්  ආර්.ඩබ්.තනූජා දර්ශනී මිය  අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  011 3601437  071 6057975  
නීති අංශය
අංශයේ විද්යුත් තැපෑල - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්  එන්.සී.ප්‍රනාන්දු මහතා අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     071 4427467  011 2091636
තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය
අංශයේ විද්යුත් තැපෑල - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සහකාර අධ්‍යක්ෂ  ජී.අමරසිංහ මිය අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 011 2889518  071 6500184  011 2889518
ඉ-ඉඩම්
අංශයේ විද්යුත් තැපෑල This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්  එම්.එන්.එෆ්.උන්සිියා මිය අංක 234 ඒ/3, ‌ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල. aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   011 2072039  078 1429107  

කලාප කාර්යාල

# ස්ථානය විද්යුත් තැපෑල
දුරකථන අංකය  ජංගම දුරකථන අංකය ෆැක්ස්
1  බස්නාහිර This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  011 2827120 070 3899535 011 2827120
2 දකුණු This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  091 2224581 071 4494068 091 2224581
3 ඌව සබරගමු This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  045 2222238 071 8076556 045 2222238
4 වයඹ හා උතුරු මැද This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  037 2228830 071 4901870  
5 මධ්‍යම lThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  081 2224470 071 8250685  
6 නැගෙනහිර This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  065 2222227    
7 උතුර This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   021 2222475 071 9996002 021 2222475
8 මධ්‍යම ලේඛනාගාරය This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  011 2433075 071 8255066 011 2433075

නියෝජ්‍ය රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්

# ස්ථානය විද්යුත් තැපෑල
1  උතුරු කලාප කාර්යාලය  dThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
2 මධ්‍යම ‌ලේඛනාගාරය This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
3 මධ්‍යම කලාප කාර්යාලය This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
4 නැගෙනහිර කලාප කාර්යාලය This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
5 යාපනය This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
6 බස්නාහිර කලාප කාර්යාලය This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්

# ස්ථානය විද්යුත් තැපෑල
දුරකථන අංකය  ෆැක්ස්
1  මහනුවර This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 081 2225570 081 2225570
2  කෑගල්ල   035 2051188 035 2051188
3 ගාල්ල This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  091 2236264 091 2236264 
4 කුරුණෑගල This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  037 2229488 037 2229488
5 බදුල්ල  

055 2231736 /071 8061903

055 2231736
6 මාතලේ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  066 2222740 066 2222740
7 මාතර This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  041 2238888 041 2238888 
8 කලුතර This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  034 2221682 034 2221682 
9 රත්නපුර This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  045 2121206 045 2121206
10 කොළඹ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  011 2849116 011 2849116 
11 පුත්තලම This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  032 2254388 032 2254388 
12 අනුරාධපුර   025 2260201 025 2260201 
13 ගම්පහ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  033 2215882 033 2215882 
14 ත්‍රිකුණාමලය   026 2223500 026 2223500

ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාල

# ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් විද්යුත් තැපෑල
1 අම්පාර  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය,අම්පාර. 063 2222141 063 2222141 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 අනුරාධපුර  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය,අනුරාධපුර ඉඞම්: 0252222201
හිමිකම්:0252222209
0252222201 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 අවිස්සාවේල්ල  දුම්රියපල පාර, අවිස්සාවේල්ල. 036 2222204 036 2222204 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 අත්තනගල්ල  ඉඩම් ලියාපදිංචි කාර්යාල,  නුවර පාර, නිට්ටඹුව 033 2050991 0332050991 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 ඇඹිලිපිටිය  395, රත්නපුර පාර, උඩගම, ඇඹිලිපිටිය. 047 2230489 0472230489 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 බදුල්ල  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය බදුල්ල. 055 2222395 055 2222395 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 බලපිටිය  609, ගාලු පාර, බලපිටිය. 091 2258495 091 2258495 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 මඩකලපුව  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය ,මඩකලපුව . 065 2222395 065 2222395 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 කොළඹ අංක 42/1, ශ්‍රීමත් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත, කොළඹ 07. 011 2692652 011 2692652 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 හලාවත  පුත්තලම පාර, හලාවත. 032 2222188 032 2222188 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 දෙල්කඳ  3 වන මහල, හයිලෙවල් ප්ලාසා, දෙල්කඳ, නුගේගොඩ. ඉඩම්:011 2815316 හිම්කම්:011 2086478 011 2815316 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 ඇල්පිටිය  ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා පාර,ඇල්පිටිය 0912291945 0912291945 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 ගාල්ල  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය ගාල්ල. 0912234097 0912234097 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 ගම්පහ  විජය පාර, ගම්පහ. 0332222315/ 0332232181 0332232181 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 ගම්පොල  89/1, මහර, නාවලපිටිය පාර, ගම්පොල. ඉඞම්:081 2352273
හිමිකම් :081 3805476
081 2352273 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 හම්බන්තොට  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යා සංකීර්ණය,හම්බන්තොට. 047 2256170 047 2256170 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 හෝමාගම  අංක 190, හොරණ පාර, කොට්ටාව. ඉඞම්:011 2182937
හිමිකම්:011 2182893
011 2182937 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 හොරණ  රත්නපුර පාර, හොරණ. 034 2260086 0342259910 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 යාපනය  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යා සංකීර්ණය,යාපනය. 021 2225681 021 2225681 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20 කඩුවෙල අංක 654, අවිස්සාවේල පාර, කඩුවෙල 0112 414161   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
21 කල්මුණේ  ජාතික නිවාස ගොඩනැගිල්ල ,කල්මුණේ. 067 2229206 067 2229206 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22 කළුතර  726B, වේලාපුර, කළුතර. 034 2222353 034 2222353 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23 කෑගල්ල  නිල්වක්ක පාර, කෑගල්ල. 035 2222570 035 2222570 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24 කිලිනොච්චි  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය,කිලිනොච්චි. 021 2285353 021 2285353 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25 කොටපොල  ඉඩම් ලියාපදිංචි කාර්යාල, කොටපොල 041 2271263 041 2271263 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
26 කුණ්ඩසාලේ  බලගොල්ල, කුණ්ඩසාලේ 081 2411611 0812411611 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
27 කුලියාපිටිය  තානායම් පාර, මීගහකොටුව, කුලියාපිටිය. 037 2281274 037 2281274 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
28 කුරුණෑගල  දඹුල්ල පාර, කුරුණෑගල. ඉඞම්:037 2222158
හිමිකම්:037 2232284
037 2222158 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
29 මන්නාරම  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය,මන්නාරම 023 2222009 023 2222009 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
30 මහනුවර  ජාතික නිවාස ගොඩනැගිල්ල, යටිනුවර වීදිය, මහනුවර

ඉඩම් 081 2222058 හිමිකම් 081 2225539

081 2222058 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
31 මහර  නි‍කාඩෝ සිටි, නුවර පාර, කඩවත 011 2928333   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
32 මාරවිල  මූදුකටුව, මාරවිල. 032 2254388 032 2254388 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
33 මාතලේ  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය,මාතලේ . 066 2222727 066 2222727 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
34 මාතර  එල්.ජී.ජේ. ගොඩනැගිල්ල,මාතර. 041 2222279 041 2222161 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
35 මතුගම  සමුපකාර ගොඩනැගිල්ල, කළුතර පාර, මතුගම. 034 2247208 034 2247208 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
36 මොණරාගල  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය,මොනරාගල. 055 2276130 055 2276130 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
37 මුලතිව්  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය, මුලතිව්. 021 2290135 021 2290135 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
38 මීගමුව  මහා වීදිය, මීගමුව. ඉඩම්:031 2222346 හිමිකම්:031 2223625 031 2222346 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
39 නාරම්මල  අංක 89, කුලියාපිටිය පාර, නාරම්මල 037 2249213   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
40 නිකවැරටිය  තානායම් පාර, නිකවැරටිය. 037 2260228 037 2260228 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
41 නුවරඑලිය  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය,නුවරඑළිය. 052 2222414 052 2222414 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
42 පානදුර  ගුණතිලක මාවත පානදුර. 038 2232569 038 2232569 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
43 පේදුරු තුඩුව තම්සිඩ්ඩි පාර, පේදුරුතුඩුව.  021 2263272 021 2263272 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
44 පොළොන්නරුව  පරාක්‍රම සමුද්‍ර පාර,පොළොන්නරුව. 027 2222320 027 2222320 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
45 පුත්තලම  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය, පුත්තලම. 032 2265337 032 2265337 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
46 රත්නපුර  රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සංකීර්ණය,රත්නපුරය. ඉඞම්:045 2222833
හිමිකම්:045 3453647
045 2222833 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
47 තංගල්ල  සැමුවෙල් මාවත, තංගල්ල. 047 2240200 047 2240200 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
48 ත්‍රිකුණාමලය  තැපැල් කාර්යාලය පාර, ත්‍රිකුණාමලය. 026 2222410 026 2222410 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
49 වලස්මුල්ල  ඉඩම් ලියාපදිංචි කාර්යාලය, වලස්මුල්ල 047 2249700   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
50 වවුනියාව  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය ,වවුනියාව. 024 2222130 024 2222130 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාල

පළාත

හිමිකම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාල

දුරකථන අංකය

බස්නාහිර පළාත

අත්තනගල්ල

033-2293740

අවිස්සාවේල්ල

036-2222204

කළුතර

034-2222353

ගම්පහ

033-2232181

දෙල්කද

011-2815316

පානදුර

038-2232569

මීගමුව

031-2223625

හොරණ

034-2260086

හෝමාගම

011-2892996

මධ්‍යම පළාත

කුණ්ඩසාලෙ

081-2621411

ගම්පොල

081-2352273

නුවර එළිය

052-2222414

මහනුවර

081-2224469

මාතලේ

066-2222727

දකුණු පළාත

ගාල්ල

091-2234097

තංගල්ල

047-2240200

මාතර

041-2237057

හම්බන්තොට

047-2256170

නැගෙනහිර පළාත

ත්‍රිකුණාමලය

026-2222410

පුත්තලම

032-2265337

මාරවිල

032-2254388

සබරගමුව පළාත

කෑගල්ල

035-2222570

රත්නපුර

045-2232164

වයඔ පළාත

කුරුණෑගල

037-2232284

කුලියාපිටිය

037-2281247

ඌව පළාත

බදුල්ල

055-2222395

මොණරාගල

055-2276130

උතුරු මැද පළාත

අනුරාධපුර

025-2222209

පොළොන්නරුව

027-2222320

ලිපිනය

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

234/A3,
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.

අමතන්න
+94 112 889 488 - 489

ලියන්න
info@rgd.gov.lk