2024

2023

  • රෙජිස්ට්‍රාර් සේවයේ III පන්තියේ IIII ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩයිම් විභාගය 2023 
  • අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් සේවය/ ලේඛන සහකාර සේවය/ පොත් බැඳුම්කරු සේවය යන සේවාවන්හි නිලධාරින්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2022 (දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළත)

  • රෙජිස්‌ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරප්පාඩුව පවතින ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් තනතුරු වල රාජකාරි ආවරණ/වැඩ බැලීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

ලිපිනය

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

234/A3,
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.

අමතන්න
+94 112 889 488 - 489

ලියන්න
info@rgd.gov.lk