තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස්
රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් 011 2889490 011 2889492
ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් (ඉඩම්/හිමිකම් ලියාපදිංචි) 011 2889517 011 2889517
ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් (සංවර්ධන, පුහුණු සහ තොරතුරු තාක්ෂණ) 011 2889518 011 2889518
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් (නොතාරිස්) 0112889493 0112889493
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් (සිවිල් ලියාපදිංචි) 011 2889498 011 2889498
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 011 2889497 011 2889499
පරිපාලන නිලධාරී 0112889494  
ප්‍රධාන සංඛ්‍යාලේඛනඥ 0112889516 0112889516
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් (මධ්‍යම ලේඛනාගාරය) 0112329773/ 0112433075

011 2329773

සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් (බටහිර කලාපය) 011 2827120 011 2827120
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් (දකුණු කලාපය) (වැඩ බලන) 091 2224581 091 2224581
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් (ඌව සබරගමු කලාපය) 045 2222238 045 2222238
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් (වයඹ සහ උතුරු මැද කලාපය) 037 2228830 037 2228830
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් (මධ්‍යම කලාපය) 081 2224470 081 2224470
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් (නැගෙනහිර කලාපය) 065 2222227 065 2222227
සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් (උතුරු කලාපය) 021 2222475 021 2222475

ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් සහ දිස්ත්‍රික් ලියාපදිංචි රෙජිස්ට්‍රාර්

තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස්
අම්පාර 063 2222141 063 2222141
අනුරාධපුර ඉඞම්: 0252222201
හිමිකම්:0253257400
0252222201
අවිස්සාවේල්ල 036 2222204 036 2222204
අත්තනගල්ල 0332293740 0332293740
ඇඹිලිපිටිය 0472230489 0472230489
බදුල්ල 055 2222395 055 2222395
බලපිටිය 091 2258495 091 2258495
මඩකලපුව 065 2222395 065 2222395
කොළඹ 011 2692652 011 2692652
හලාවත 032 2222188 032 2222188
දෙල්කඳ 011 2815316 011 2815316
ඇල්පිටිය 0912291945 0912291945
ගාල්ල 0912234097 0912234097
ගම්පහ 0332222315/ 0332232181 0332232181
ගම්පොල ඉඞම්:081 2352273
හිමිකම් :081 3805476
081 2352273
හම්බන්තොට 047 2256170 047 2256170
හෝමාගම ඉඞම්:011 2892996
හිමිකම්:0113174129
011 2892996
හොරණ 034 2260086 034 2260086
යාපනය 021 2225681 021 2225681
කල්මුණේ 067 2229206 067 2229206
කළුතර 034 2222353 034 2222353
මහනුවර ඉඞම්:081 2222058
හිමිකම්:081 2224469
081 2222058
කෑගල්ල 035 2222570 035 2222570
කිලිනොච්චි 021 2285353 021 2285353
කොටපොල 041 2271263 041 2271263
කුලියාපිටිය 037 2281274 037 2281274
කුරුණෑගල ඉඞම්:037 2222158
හිමිකම්:037 2232284
037 2222158
මන්නාරම 023 2222009 023 2222009
මාරවිල 032 2254388 032 2254388
මාතලේ 066 2222727 066 2222727
මාතර 041 2222279 041 2222161
මතුගම 034 2247208 034 2247208
මොණරාගල 055 2276130 055 2276130
මුලතිව් 021 2290030 021 2290030
මීගමුව 031 2222346 031 2222346
නිකවැරටිය 037 2260228 037 2260228
නුවරඑලිය 052 2222414 052 2222414
පානදුර 038 2232569 038 2232569
පේදුරු තුඩුව 021 2263272 021 2263272
පොළොන්නරුව 027 2222320 027 2222320
පුත්තලම 032 2265337 032 2265337
රත්නපුර ඉඞම්:045 2222833
හිමිකම්:045 3453647
045 2222833
තංගල්ල 047 2240200 047 2240200
ත්‍රිකුණාමලය 026 2222410 026 2222410
වවුනියාව 024 2222130 024 2222130