හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයන්හි නවක නිලධාරින් සඳහා හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳ වූ මෘදුකාංග භාවිතා කිරීම සම්බන්ධව පුහුණු වැඩසටහනක් ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ශ්‍රවණාගාරයේ දී 2024-02-27 හා 2024-02-28 දෙදින රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වේ.

title-training

27-02-2024 அன்று நிலப் பதிவாளர் பதவியின் கடமைகளை உள்ளடக்கிய பதிவாளர் சேவையின் வகுப்பு 3-1, 3-2 அலுவலர்களுக்கான தேயிலை, தேங்காய், ரப்பர் வெட்டும் கட்டுப்பாட்டு வாரியச் சட்டம், ஆவணப் பதிவு ஆணை பற்றிய பயிற்சித் திட்டம் பதிவாளர் பொதுத் துறை இது. கேட்போர் கூட வளாகத்தில் பதிவாளர் நாயகம் தலைமையில் நடைபெற்றது.

lr-training

முகவரி

தலைமை பதிவாளர் திணைக்களம்

234/A3,
டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்ல,
இலங்கை.

தொடர்புகளுக்கு
+94 112 889 488 - 489

மின்னஞ்சல்
info@rgd.gov.lk