• රෙජිස්ට්‍රාර්වරුන් අධීක්ෂණය හා පාලනය
  • උප්පැන්න, මරණ සහ විවාහ වාර්තා සංරක්ෂණය
  • උප්පැන්න, මරණ සහ විවාහ සටහන්වල සහතික පිටපත් නිකුත් කිරීම
  • විවාහ ලියාපදිංචි කිරීම
  • උප්පැන්න,  විවාහ සහ මරණ ලේඛනවල තොරතුරු නිවැරදි කිරිම හා සංශෝධනය

ලිපිනය

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

234/A3,
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.

අමතන්න
+94 112 889 488 - 489

ලියන්න
info@rgd.gov.lk