• කලාප කාර්යාල හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල පිහිටි දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාල අධීක්ෂණය
  • කලාපය තුල පදිංචි ඇටෝර්නි බලකරුවන්ට අයත් ඇටෝර්නි බලපත්‍ර ලියාපදිංචි කිරීම
  • උප්පැන්න,  විවාහ සහ මරණ ලේඛනවල තොරතුරු නිවැරදි කිරිම හා සංශෝධනය

ලිපිනය

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

234/A3,
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.

අමතන්න
+94 112 889 488 - 489

ලියන්න
info@rgd.gov.lk