2024.02.20 සහ 2024.02.21 දිනයන්හීදී අතිරේක රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්තුමන්ගේ මූලිකත්වයෙන්සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් (ඉ-ඉඩම්), සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් (සිවිල් ලියාපදිංචි) සහ ඉ-ඉඩම් අශයේ නිලධාරීන් සමගින් ඉ-ඉඩම් මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කිරීමට පෙර පේදුරුතුඩුව, මන්නාරම සහ කිලිනොච්චි ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්‍යාල අධීක්ෂණය කිරීම සිදු කරන ලදි.

කිලිනොච්චි

kilinochchi 

මන්නාරම 

mannar

පේදුරුතුඩුව

pointpedro

ලිපිනය

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

234/A3,
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.

අමතන්න
+94 112 889 488 - 489

ලියන්න
info@rgd.gov.lk