2024.02.19 දින අතිරේක රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යාපනය ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්‍යාලය වෙත ඉ-ඉඩම් මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කිරීම සිදු කරන ලදි. එම අවස්ථාව සදහාසහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් (ඉ-ඉඩම්), සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් (සිවිල් ලියාපදිංචි) සහ ඉ-ඉඩම් අශයේ නිලධාරීන් සහභාගී වන ලදි.

jaffna-tour

ලිපිනය

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

234/A3,
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.

අමතන්න
+94 112 889 488 - 489

ලියන්න
info@rgd.gov.lk