හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයන්හි නවක නිලධාරින් සඳහා හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳ වූ මෘදුකාංග භාවිතා කිරීම සම්බන්ධව පුහුණු වැඩසටහනක් ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ශ්‍රවණාගාරයේ දී 2024-02-27 හා 2024-02-28 දෙදින රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වේ.

title-training

முகவரி

தலைமை பதிவாளர் திணைக்களம்

234/A3,
டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்ல,
இலங்கை.

தொடர்புகளுக்கு
+94 112 889 488 - 489

மின்னஞ்சல்
info@rgd.gov.lk