ඔප්පු / පත්තිරු මාර්ගගතව ඉල්ලීම සඳහා පිවිසෙන්න. https://online.land.rgd.gov.lk 

**වැඩිදුර විස්තර සඳහා ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාල විමසීම් සඳහා පිවිසෙන්න. click

** තාක්ෂණික සහාය සඳහා අමතන්න 0113-607484 / 0112-889518

ලිපිනය

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

234/A3,
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.

අමතන්න
+94 112 889 488 - 489

ලියන්න
info@rgd.gov.lk