விவாகம் (பொது) பதிவு செய்தல்

 • திறத்தார் இருவரும் முஸ்லிம்கள் அல்லாத விடத்து ஏனைய அனைவருக்கும் விவாகம் (பொது) பதிவு செய்தல் கட்ளைச் சட்டத்தின் கீழ் விவாகம் செய்ய முடியும்.
 • விவாக அறிவித்தல் பிரதிகள் இரண்டில் எழுதி உறுதிப்படுத்தி பிரிவின் விவாக பதிவாளரிடம் சமர்ப்பிக்கவும்.
 • அறிவித்திலினை உறுதிப்படுத்துவதற்கு தகுதி வாய்ந்த நபர்கள்;
  • பிரிவின் விவாகப் பதிவாளர்கள்
  • சமாதான நீதவான்
  • பிரதேசத்தின் நொத்தாரிசுமார்
  • மதகுருவானவர்
 • விவாக அறிவித்தலினை சமர்ப்பிப்பதற்காக பூரணப்படுத்தப்பட வேண்டிய தேவைகள்
  • திறத்தார் உரிய பிரிவில் வதிவு சம்பந்தமான தேவையினை பூர்த்தி செய்தல்
   • விவாக அறிவித்தல் சமர்ப்பிக்கும் முன் முற்பட்ட 10 நாட்களுக்குள் திறத்தார் பிரிவில் வசித்தல்.
   • விவாக அறிவித்தல் சமர்ப்பிக்கும் முன் முற்பட்ட 10 நாட்களுக்குள் திறத்தார் ஓரே பிரிவில் அல்லாது வெவ்வேறு பிரிவில் வசித்தல்.
   • திறத்தாரில் ஒருவர் விவாக அறிவித்தல் கொடுக்கு முன் முற்பட்ட 10 நாட்களுக்குள் இலங்கைக்குள் வதியாது மற்றைய திறத்தார் 10 நாட்கள் இலங்கையில் வசித்தல்.
   • இருவரில் ஒருவராவது விவாக அறிவித்தல் சமர்ப்பிக்கும் முன் முற்பட்ட 10 நாட்களுக்குள் இலங்கையில் வதியாது, ஒரு திறத்தார் 04 நாட்கள் இலங்கையில் வசித்தல்.
  • திறத்தார் இருவரும் முந்திய பிறந்த தினத்தில் 18 வயதினை  பூர்த்தி செய்திருத்தல்.
  • அவர்கள் திருமணம் புரிவதற்கு தடை செய்யப்பட்ட உறவினை கொண்டிருக்கவில்லை என்பது,
  • அச்சமயம் செல்லுப்படியாகும் விவாகத்தினை கொண்டிருக்கவில்லை என்பது.
 • விவாகம் (பொது) பதிவு செய்வதற்காக அறிவித்தல் கொடுத்து 14 நாட்கள் செல்லுப்படியாக வேண்டும். அவ்வாறு 14 நாட்கள் கழியும் முன் விவாகம் (பொது) பதிவு செய்வதற்கு இயலும்.
 • அலுவலகத்திற்கு வெளியில் விவாகத்தினை பதிவு செய்வதற்கு விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
 • விவாகத்தினை பதிவு செய்யும் போது பதிவாளருக்கு செலுத்தப்பட வேண்டிய கட்டணங்கள்.
இல கடமை யாருக்கு செலுத்துவது யார் செலுத்துவது தொகை கொடுப்பனவு வகை
1 பதிவாளர் அலுவலகத்தில் அல்லது வேறு இடத்தில் விவாகம் செய்துகொள்வதை அறிவித்தல் பதிவாளர் விண்ணப்பதாரர் 100.00 காசு
2 மேலதிக பதிவாளர் அலுவலகத்தில் அல்லது வேறு இடத்தில் விவாகம் செய்துகொள்வதை அறிவித்தல் மேலதிக மாவட்ட பதிவாளர் அல்லது மாவட்ட பதிவாளர் விண்ணப்பதாரர் 100.00 காசு
3 அறிவிக்கப்பட்ட திருமணத்திற்கு பதிவாளரின் சான்றிதழை வழங்குதல் பதிவாளர் திருமண தரப்பினர் 100.00 காசு
4 அறிவிக்கப்பட்ட திருமணத்திற்கு பதிவாளரின் சான்றிதழை வழங்குதல் மேலதிக மாவட்ட பதிவாளர் அல்லது மாவட்ட பதிவாளர் திருமண தரப்பினர் 100.00 காசு
5 பதிவாளர் அலுவலகத்தில் மணச்சடங்கு நிறைவேற்றல் பதிவாளர் திருமண தரப்பினர் 750.00 காசு
6 மேலதிக மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலகத்தில் அல்லது மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலகத்தில் மணச்சடங்கு நிறைவேற்றல் மேலதிக மாவட்ட பதிவாளர் அல்லது மாவட்ட பதிவாளர் திருமண தரப்பினர் 750.00 காசு
7 (1) அல்லது 38(2) பிரிவின் கீழ் மாவட்ட பதிவாளர்  அலுவலகத்திற்கு வெளியில் மணச்சடங்கு  நிறைவேற்றல் பதிவாளர்
திருமண தரப்பினர்
750.00 காசு
--- --- --- காசு
8 38(1) அல்லது 38(2) பிரிவின் கீழ் மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு வெளியில் மணச்சடங்கு  நிறைவேற்றல் மேலதிக மாவட்ட பதிவாளர் அல்லது மாவட்ட பதிவாளர் அரசாங்கம் 750.00 காசு
9 27(3)ஆம் பிரிவின் கீழ் விசேட அனுமதிப்பத்திரம் பெற்றுக்கொள்ளுதல் அரசாங்கம் திருமண தரப்பினர் 100.00 காசு
10 பதிவுசெய்யப்பட்ட பொது வணக்கஸ்தலத்தில் மணச்சடங்கு  நிறைவேற்றல் மாவட்ட பதிவாளர் திருமண தரப்பினர் 750.00 காசு

மதகுருவானவரினால் நடாத்தப்படும் விவாகம்

 • கிருஸ்தவர்களின் விவாகம் தேவஸ்தானங்களுக்குள் நடாத்த வழி வகுக்கப்பட்டுள்ளது.
 • விவாக அறிவித்தல் இரு பிரதிகளில் எழுதி உறுதிப்படுத்தி பிரிவின் விவாக பதிவாளரிடம் சமர்ப்பிக்கவும்.
 • அறிவித்திலினை உறுதிப்படுத்துவதற்கு தகுதி வாய்ந்த நபர்கள்
  • பிரிவின் விவாகப் பதிவாளர்கள்
  • சமாதான நீதவான்
  • பிரதேசத்தின் நொத்தாரிசுமார்
  • மதகுருவானவர்
 • விவாக அறிவித்தலினை சமர்ப்பிப்பதற்காக பூரணப்படுத்தப்பட வேண்டிய தேவைகள்
  • திறத்தார் உரிய பிரிவில் வதிவு சம்பந்தமான தேவையினை பூர்த்தி செய்தல்
   • விவாக அறிவித்தல் சமர்ப்பிக்கும் முன் முற்பட்ட 10 நாட்களுக்குள் திறத்தார் பிரிவில் வசித்தல்.
   • விவாக அறிவித்தல் சமர்ப்பிக்கும் முன் முற்பட்ட 10 நாட்களுக்குள் திறத்தார் ஓரே பிரிவில் அல்லாது வெவ்வேறு பிரிவில் வசித்தல்.
   • திறத்தாரில் ஒருவர் விவாக அறிவித்தல் கொடுக்கு முன் முற்பட்ட 10 நாட்களுக்குள் இலங்கைக்குள் வதியாது மற்றைய திறத்தார் 10 நாட்கள் இலங்கையில் வசித்தல்.
   • இருவரில் ஒருவராவது விவாக அறிவித்தல் சமர்ப்பிக்கும் முன் முற்பட்ட 10 நாட்களுக்குள் இலங்கையில் வதியாது, ஒரு திறத்தார் 04 நாட்கள் இலங்கையில் வசித்தல்.
  • திறத்தார் இருவரும் முந்திய பிறந்த தினத்தில் 18 வயதினை பூர்த்தி செய்திருத்தல்.
  • அவர்கள் விவாகம் புரிவதற்கு தடை செய்யப்பட்ட உறவினை கொண்டிருக்கவில்லை என்பது
  • அச்சமயம் செல்லுப்படியாகும் விவாகத்தினை கொண்டிருக்கவில்லை என்பது
 • பதிவாளர் அல்லது மேலதிக மாவட்ட பதிவாளரிடம் “பதிவாளரின் சான்றிதழ்” இனை பெற்றுக் கொள்ளவும்.
 • அவ் பதிவாளரின் சான்றிதழ் விவாகம் நிறைவேற்றப்படும் தேவஸ்தானத்தின் மதகுருவிடம் ஒப்படைக்குக. அத்துடன் இரத்துச்செய்யப்படாத ரூபா 25.0 பெறுமதியான முத்திரையினை வழங்குக.

வெளிநாட்டு இனத்தவர்களுக்கு விவாக பதிவு செய்யும் முறை

This page is under construction

கண்டியன் விவாகங்களை பதிவு செய்தல்

 • படி 1: பதிவு விவாகத்திற்கு முன்பே விவாக பதிவாளரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும்.
 • படி 2: விண்ணப்பதாரர் விவாக பதிவாளரை சந்தித்தல்-விவாக பதிவாளர் விண்ணப்பதாரரை சந்தித்தல்.
 • படி 3: விண்ணப்பதாரரின் வயது வரம்பை சரிபார்த்தல் (தேசிய அடையாள அட்டை அல்லது பிறந்தசான்றிதழ் கொடுத்தல்)
 • படி 4: விண்ணப்பதாரர்கள் கைகளை மற்றும் விவாகத்திற்கான சத்தியபிராமனத்தை திரும்பக்கூறுதல் வேண்டும்.
 • படி 5: பதிவாளர் விண்ணப்பதாரரின் விண்ணப்பபடிவத்தை பூர்த்தி செய்வார்.
 • படி 6: சாட்சியாளர்கள் மற்றும் விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பபடிவத்தில் கையொப்பம் இடுவார்கள்.
 • படி 7: விவாக சான்றிதழ் விண்ணப்பதாரர் பெறுதல்.

தகுதி:

கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளின் படி விண்ணப்பதாரர்கள் இந்த சேவையைப் பெறலாம்,

 • விண்ணப்பதாரரின் வயது பதினெட்டு அல்லது அதற்கு மேல் இருக்க வேண்டும்.
 • விண்ணப்பதாரர்கள் இருவரும் இஸ்லாமியராக இருக்ககூடாது.
 • விண்ணப்பதாரர்கள் பாரம்பரிய கண்டியன் பிரிவினை சார்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். (எடுத்துக்காட்டாக நுவரெலியா, மாத்தளை, கண்டி, அநுராதபுரம், பொலநறுவை, பதுளை, இரத்தினபுரி, கேகாலை, மொனராகல, தெற்கு-வவுனியா)

சமர்ப்பிக்கும் முறைகள்:

விண்ணப்பதாரர் அந்த வட்டார விவாகப் பதிவாளரிடம் விவாகம் நடப்பதற்கான தகவலை முன்கூட்டியே தெரிவித்து விவாகத்தை பதிவு செய்வதற்கான முன் ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும்.

விண்ணப்பப்படிவம்:

விண்ணப்பபடிவம் C3

காலக்கேடு:

 • செயல்முறை காலக்கேடு: ஒரு நாளுக்குள்
 • சமர்ப்பிக்க வேண்டிய காலக்கேடு: குறிப்பிட்ட காலக்கோடு இல்லை.
 • ஏற்றுக்கொள்ள கூடிய காலக்கேடு: தொடர்ந்து ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

சேவை தொடர்பான கட்டணங்கள்:

 • செலவினத்துக்குரிய விண்ணப்பத்தை பெறுதல்: விண்ணப்பத்தை கட்டணம் இன்றி இலவலசமாக வழங்குதல்.
 • கட்டணம்: சேவை கட்டணம் இன்றி இலவசமாக வழங்கப்படும்.
 • அபராதம்: அபராதம் எதுவும் இல்லை.
 • இதர கட்டணம்: இதர கட்டணம் எதுவும் இல்லை.

தேவையான இணைப்பு ஆவணங்கள்:

 • பிறந்தசான்றிதழ் மற்றும் விண்ணப்பதாரரின் தேசிய அடையாள அட்டை.

சிறப்பு வரையறைகள்:

 • இந்த சேவையில் சிறப்பு வரையறைகள் எதுவும் இல்லை.

விவாக சான்றிதழில் பிழைகளைத் திருத்துதல்

விவாக சான்றிதழில் பிழைகளைத் திருத்துதல் (பொது)

 • பதிவின்போது நிகழ்ந்த பிழைகளைத் திருத்துவதற்கு விவாக தரப்பு நீதிமன்றத்தில் விண்ணப்பிக்க விடுக்க வேண்டும்.
 • சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள்,
  • விவாக சான்றிதழ்
  • குறித்த தகவல்களை நிரூபிப்பதற்கு ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்தல்
 • விவாகம் செய்து கொண்ட தரப்பினர் குடியிருக்கின்ற பிரதேசத்திற்குரிய மாவட்ட நீதிமன்றத்திற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விவாக சான்றிதழில் உள்ள பிழைகளைத் திருத்தல் (கண்டிய)

 • பதிவின்போது நிகழ்ந்த பிழைகளைத் திருத்துவதற்கு விவாக தரப்பு கோரிக்கை விண்ணப்பிக்க முடியும்.
 • விவாகம் பதிவுசெய்யப்பட்ட பிரதேசத்திற்கு உரிய பிரதேச செயலகத்தின் மேலதிக மாவட்ட பதிவாளருக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
 • சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள்,
  • விவாக சான்றிதழ்
  • செய்த பிழையையும் திருத்த வேண்டிய தகவலையும் உள்ளடக்கிய சத்திய கடதாசி
  • குறித்த தகவல்களை நிரூபிப்பதற்கான ஏனைய ஆவணங்கள்

விவாக சான்றிதழில் உள்ள பிழைகளைத் திருத்தல் (முஸ்லீம்)

This page is under construction

மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதிகளை பெறல்

விவாக சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்

 • விவாகச்  சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ள முடிவது விவாகம் நிகழ்ந்த பிரதேசத்திற்குரிய பிரதேச செயலகத்தில் ஆகும்.
 • தேவையான விண்ணப்பப்படிவம் எந்தவொரு பிரதேச செயலக்தின் மாவட்ட பதிவக பிரிவில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
 • அறவிடப்படும் கட்டணங்கள்
  • விவாகச் சான்றிதழின் இலக்கம் மற்றும் பதிவுசெய்யப்பட்ட  பிரிவு மற்றும் பதிவு திகதி தெரியுமாயின் ரூபா.120.00
  • பதிவு செய்யப்பட்ட பிரிவு தெரியுமாயின் மற்றும் விவாகச் சான்றிதழின் இலக்கம் மற்றும் பதிவுத்திகதி தெரியாவிடின்
   • 03 மாதங்கட்கு உட்பட்ட ஆவண தேடுதலுக்காக ரூபா. 120.00
   • 02 வருடங்கட்கு உட்பட்ட ஆவண தேடுதலுக்காக ரூபா. 250.00
 • தேவையான கட்டணங்கள் முத்திரை மூலம் விண்ணப்பப் படிவத்தில் ஒட்டவும்.
 • பூரணப்படித்தப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவங்களைளை உரிய பிரதேச செயலகத்தில் சமர்ப்பிக்கவும்.
 • விவாகச் சான்றிதழினை தபால் மூலம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமாயின் விலாசம் எழுதிய முத்திரை ஒட்டப்பட்ட தபாலுறையினை விண்ணப்ப படிவத்துடன் சமர்ப்பிக்கவும்.

விவாக சான்றிதழை மொழிமாற்றம் செய்தல்

படிப்படியான வழிமுறைகள்:

 • படி 1: விண்ணப்பதாரர் விண்ணப்ப படிவத்தை பெறுதல் (மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பிரதியின் விண்ணப்பம்)
 • படி 2: பூர்த்தி செய்யப்பட்ட படிவத்துடன் இணைப்பு ஆவணங்களையும் சேர்த்து தலைமை பதிவாளர் திணைக்களத்திலுள்ள தலைமை கருமபீடத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
 • படி 3: அதிகார பூர்வ மொழிப்பெயர்ப்பாளருக்கு ஆவணங்களை அனுப்புதல்.
 • படி 4: மொழிபெயர்ப்புக்கான செயல்பாடு நடப்பதற்கு கிட்டதட்ட 3 நாட்களாகும்.
 • படி 5: மொழிப்பெயர்ப்பை அஞ்சல் மூலமாகவோ அல்லது அந்த நபரிடம் நேரடியாகவோ விண்ணப்பதாரருக்கு வழங்குதல்.

தகுதி:

உண்மையான விவாக சான்றிதழ் பிரதிகளை மாற்றியமைக்க விரும்பும் விண்ணப்பதாரர் இந்த சேவையை பெற தகுதியானவர்களாவர்.

சமர்ப்பிக்கும் முறைகள்:

அனைத்து விண்ணப்பங்களும் தலைமைப்பதிவாளர் காரியாலத்தின் கரும்பீடத்திடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பபடிவம்:

விண்ணப்பபடிவம் விவாக சான்றிதழ் மொழி பெயர்ப்புக்குரிய விண்ணப்பம்.

காலக்கேடு:

 • செயல்முறை காலக்கோடு: 3 நாட்கள்
 • சமர்ப்பிக்க வேண்டிய காலக்கேடு
  • வேலை நாட்கள் - திங்கள்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை
  • திறந்திருக்கும் நேரம் - மு.ப 9.00 மணி முதல் பி.ப 4.00 மணி வரை
  • விடுமுறை நாட்கள் -அனைத்து பொது மற்றும் வணிக நாட்கள்
 • ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய காலக்கேடு: தொடர்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.


சேவைத் தொடர்பான கட்டணங்கள்:

 • விண்ணப்பம் பெறுவதற்கான செலவீனம்: விண்ணப்பங்கள் கட்டணமின்றி இலவசமாக வழங்குதல்.
 • கட்டணம்: ஒரு சான்றிதழ் மற்றும் ஒரு மொழிக்கு ருபா 70.00
 • அபராதம்: அபராதங்கள் எதுவும் உள்ளடங்கவில்லை.
 • இதரக்கட்டணம்: இதரக்கட்டணங்கள் எதுவும் இல்லை.

தேவையான இணைப்பு ஆவணங்கள்:

உண்மையான மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டிய விவாக சான்றிதழ்

சேவைக்கான பொறுப்புக் குழு:

மொழிப்பெயர்ப்பாளர்

சிறப்பு வரையறைகள்:

இந்த சேவையில் சிறப்பு வரையறைகள் எதுவும் இல்லை.

பொது விவாக கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட விவாகத்தை இரத்துச்செய்தல்

இது நீதிமன்றத்தின் நடவடிக்கை. ஆலோசனைபெற சட்டத்தரணியொருவருடன் தொடர்புகொள்ளவும்.

கண்டியர் விவாகத்தை இரத்துச்செய்தல்

 • விண்ணப்பங்களை பின்வருவோருக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்,
  • விண்ணப்பதாரர் கண்டி மாகாணத்தில் வதிபவராக இருந்தால், விண்ணப்பதாரர் குடியிருக்கின்ற பிரதேசத்திற்கு உரிய பிரதேச செயலகத்தின் மாவட்ட பதிவாளருக்கு விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
  • விண்ணப்பதாரர் கண்டி மாகாணத்திற்கு வெளியில் வதிபவராக இருந்தால், விண்ணப்பதாரர் குடியிருக்கின்ற பிரதேசத்திற்கு உரிய பிரதேச செயலகத்தின் மாவட்ட பதிவாளருக்கு அல்லது விவாகம் பதிவுசெய்யப்பட்ட இடத்தில் உள்ள பதிவாளருக்கு விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
 • விவாக இரத்தை அறிவித்து மாவட்ட பதிவாளரிடம் குறித்த விண்ணப்பத்தைப் பெற்றுக்கொள்க.
 • சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள்
  • சரியாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வெளிப்படுத்தல்
  • விவாக சான்றிதழ் (கண்டியர்)
  • முறைப்பாட்டை நிரூபிப்பதற்கான ஏனைய ஆவணங்கள் இருந்தால்
 • மாவட்ட பதிவாளர் இருதரப்பினரையும் விசாரணைக்காக அழைப்பார்.
 • சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விவாகம் தொடர்பான விண்ணப்பம் தொடர்பில் முடிவை வழங்குவார் அல்லது அத்தகைய விவாகம் தொடர்பில் முடிவை வழங்க மறுப்பார்.
 • ஒரு தரப்பு அந்த முடிவில் திருப்தியடையாவிட்டால், 30 நாட்களுக்குள் மாவட்ட பதிவாளருக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.
 • மாவட்ட பதிவாளர் மாவட்ட நீதிமன்றத்திற்கு மேன்முறையீட்டை சமர்ப்பித்து மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின் பிரகாரம் செயலாற்றுவார்.

முஸ்லீம் திருமணம்

This page is under construction

விவாகரத்து சான்றிதழ் பெறுதல்

கண்டிய மற்றும் முஸ்லீம் திருமணங்கள்

This page is under construction

முகவரி

தலைமை பதிவாளர் திணைக்களம்

234/A3,
டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்ல,
இலங்கை.

தொடர்புகளுக்கு
+94 112 889 488 - 489

மின்னஞ்சல்
info@rgd.gov.lk