2021.04.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක සංශෝධන සම්බන්ධයෙන්  අප වෙබ් අඩවියේ බාගතකිරීම් යටතේ පළ කර ඇති චක්‍ර ලේඛ අංක 08/2021 යටතේ ඇති විස්තර පහතින් බාගත කරගන්න. 

මෙතනින් බලන්න