ලබන්නාවූ 2022 නව වසර සඳහා දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරන සියලුම නිලධාරීන්ට සහ ලෝක වාසීන්ට සෙත් පතා පූජ්‍ය ශාස්ත්‍රපති ගෝණදෙණියේ සීවලී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වනු ලැබූ සුමදුර ධර්මදේශණය 2021.12.30 දින පෙරවරු 9.30 ප්‍රධාන කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විනි.

His Excellency the President Gotabhaya Rajapaksa's Vision of Prosperity The Office of the Registrar General with the aim of centralizing the activities of the Department of Public Policy became a reality on 19.12.2021 at 9.00 am under the patronage of the Hon. Minister Chamal Rajapaksa.