• உப்பென்ன ,மரண மற்றும் திருமண ரெஜிஸ்ட்ரார்களின் பெயர்கள் - Click Here

முகவரி

தலைமை பதிவாளர் திணைக்களம்

234/A3,
டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்ல,
இலங்கை.

தொடர்புகளுக்கு
+94 112 889 488 - 489

மின்னஞ்சல்
info@rgd.gov.lk