• පසුගනුදෙනු

හිමිකම් සහතිකයකට අදාලව පසුගනුදෙනුවක් සිදු කිරීමේදී පහත සඳහන් ලියවිලි ඉදිරිපත් කල යුතුය.

  • හිමිකම් සහතිකයේ මුල් පිටපත
  • නොතාරිස්වරයා විසින් ගැසට් නිවේදනය අනුව සකස් කරන ලද අදාල සාධනපත්‍රය
  • මුද්දර ගාස්තු ගෙවන ලද රිසිට්පතේ මුල් පිටපත
  • පැවරීමට අදාල සාධනපත්‍රයක් නම් නව හිමිකම් සහතිකයක් ලබා ගැනීම සඳහා වු ඉල්ලුම් පත්‍රය
  • ලියාපදිංචි ගාස්තු ගෙවන ලද රිසිට් පත
  • පසුගනුදෙනු වලට අදාල සාධනපත්‍ර වල ආකෘති, 1886/58 - 2014.10.31 දරණ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වේ. ඒ අනුව ඔබ සාධනපත්‍ර සකස් කර ගන්න.

 

 

  • ගාස්තු ගෙවීමට අදාල ගිණුම් අංක
  • උකස් හා බදු සාධනපත්‍ර සඳහා මුද්දර ගාස්තු   =   7041555 (ලංකා බැංකුව)

    දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල්

  • හිමිකම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු හා   =   7041651   (ලංකා බැංකුව)

සහතික පිටපත් ලබා ගැනීමේ ගාස්තු - හිමිකම් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්

  • විකිණීම් හා තෑගි සාධනපත්‍ර සඳහා මුද්දර ගාස්තු අදාල පළාත් ආදායම් කොමසාරිස් වෙත.