ක්‍රියාවලිය අවසන් වූ වහාම සබැඳිය දිස්වනු ඇත. (ඉදිකිරීම් යටතේ)