රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

මහජනතාව වෙත කරන දැනුම් දීමයි

ප්‍රකාශිත භාර ඇති කිරීමේදී භාරකරුවන් විසින් පවත්වාගෙන යා යුතු
තොරතුරු

2018 අංක 06 දරණ භාර (සංශෝධිත) පනත සහ 2019 ජනවාරි 28 දිනැති අංක 2108/10 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද 2019 භාර (ප්‍රකාශිත භාරවලට අදාළ තොරතුරු) නියෝගයන්ට අනුකූලව ප්‍රකාශිත භාරයක් ඇති කිරීමේදී භාරකරුවන් විසින් පහත දක්වා ඇති තොරතුරු ලබා ගැනීම හා පවත්වාගෙන යෑම සිදු කළ යුතුවේ.

  1. භාරයට අදාළ විස්තර (නම, ලිපිනය, භාරයේ අරමුණ, භාරයට අදාළ වන දිස්ත්‍රික්කය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ ප්‍රදේශය)
  2. භාර කතෘ, භාරකරුවන්, සම භාරකරුවන් පිළිබඳ විස්තර (නම, ලිපිනය, හැඳුනුම්පත් අංක)
  3. අර්ථලාභියා, අර්ථලාභීන්, අර්ථලාභී තැනැත්තන් පන්තිය (නම, ලිපිනය, හැඳුනුම්පත් අංක)
  4. ඉහත 2 හෝ 3 දක්වා නැති එහෙත් භාරයක් ඇති කිරීමට දායක වන අනෙකුත් පුද්ගලයන් (අනු නියෝජිතයන්, නෛතික නියෝජිතයන්, කළමනාකරුවන්, ආයෝජන උපදේශකයන්, බදු උපදේශකවරු, ගණකාධිකාරීවරු)
  5. නෛතික පුද්ගලයකුගේ අර්ථලාභය පිණිස භාරයක් ඇතිකර ඇති විට එම භාරයේ අර්ථලාභී හිමිකරුවන් වූ ස්වාභාවික තැනැත්තන්

භාරකරුවන් විසින් භාරය අදාළ බල ප්‍රදේශයේ ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත සහ රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් වෙත ඉහත දක්වා ඇති තොරතුරු ලබා දිය යුතුය.

දැනටමත් ලියාපදිංචි කර ඇති භාරයන්හි භාරකරුවන් විසින් 2019 ජූලි 28 දිනට පෙර ඉහත තොරතුරු ලබා ගැනීම සහ වාර්තා කිරීම සිදු කළ යුතු අතර ඉහත කරුණු සම්බන්ධයෙන් අනුකූලතාවය නොදැක්වීම භාර ආඥා පනත යටතේ දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් වේ.

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා විමසීම්

සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් (නොතාරිස්)
අංක 234/ඒ3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත
බත්තරමුල්ල
දුරකථන අංක
: 011 2889488/89
ෆැක්ස් : 0112889517