“අලුත් ගමක්- අලුත් රටක්” ජාතික ඒකාබද්ධ සහභාගීත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ,  2023-04-21 කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවැත් වූ ජංගම සේවාව යටතේ උප්පැන්න, විවාහ හා මරණ ලේඛන නොමැති පුද්ගලයන් සඳහා එම ලේඛන ලබා දීම ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක ප්‍රියන්ත මැතිතුමා, රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්තුමා ඩබ්.ආර්.ඒ.එන්.එස්. විජයසිංහ මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය ‍ රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් ජී.ඒ.ල්.ඩි. ගනේපොල මහත්මිය, සහකාර  රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් ර්.එම්.එස්.කේ.පි.විජේසූරිය මහත්මිය, තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශිය ලේකම් ප්‍රියන්තා දිසානායක මහත්මිය සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්විණි.

එහිදී විශේෂිත අවස්ථාවක් ලෙස විවාහ නොවී සිටින යුවළක් විවාහ කර ඔවුන්ගේ දරුවාට උප්පැන්න සහතිකයක් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම ද සිදු වුණි. විවාහයට සාක්ෂිකරුවන් ලෙස ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක ප්‍රියන්ත මැතිතුමා හා රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්තුමා විසින් අත්සන් තබන ලදී.

mobile thibirigasyaya

ලිපිනය

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

234/A3,
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.

අමතන්න
+94 112 889 488 - 489

ලියන්න
info@rgd.gov.lk