13/2021 දරණ දෙපාර්තමේන්තු චක්‍රලේඛයට අනුව විවාහ උප්පැන්න හා මරණ සහතික පරිවර්ථනය කිරීම සඳහා වූ ගාස්තුව රු 600 දක්වා වැඩිකර ඇති අතර, මෙම සංශෝධනයන් 2021.06.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන බව කාරුණිකව සලකන්න.