අභ්‍යසලිභී පදනම මත බඳවාගනු ලැබූ උපාධිධාරීන් 680 දෙනකු සඳහා සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ III ශ්‍රේණියේ පත්වීම් ලබා දීමේ සමාරම්භක උත්සවය 2021.04.01 දින පෙ.ව 09.30 ට පමණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලිය ශ්‍රවණාගාරයේදී රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විනි.

මෙහිදී රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ඒකාබද්ධ සේවා අංශය විසින් හදුන්වාදෙන ලද MISCO මෘදුකාංගය යටතේ නව පත්වීම් ලාභීන් මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයට වාර්තා කරන අවස්ථාවේදී සම්පූර්ණ කළ යුතු අංක 04 සහ අංක 05 පරිශිෂ්ඨ මාර්ග ගත ක්‍රමය ඔස්සේ සම්පූර්ණ කිරීමේ නවතම වැඩ සටහන දෙපාර්තමෙන්තුවේ තොරතුරු අංශය තුලදී සිදු කරන ලදි.