2023

  • අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් සේවය/ ලේඛන සහකාර සේවය/ පොත් බැඳුම්කරු සේවය යන සේවාවන්හි නිලධාරින්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2022 (දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළත)

  • රෙජිස්‌ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරප්පාඩුව පවතින ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් තනතුරු වල රාජකාරි ආවරණ/වැඩ බැලීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම