• ඉඩම් හා හිමිකම් ලියාපදිංචිය
  • ප්‍රසිද්ධ නොතාරිස්වරුන් අධීක්ෂණය
  • ලියාපදිංචි කරන ලද ඉඩම් ලේඛණ, පිටපත් හා උද්දෘත නිකුත් කිරීම