• උප්පැන්න, මරණ, විවාහ වාර්තා සංරක්ෂණය
  • ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සිදුවන උපත්, මරණ සහ විවාහ ලියාපදිංචිය සහ පිටපත් නිකුත් කිරීම

ලිපිනය

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

234/A3,
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.

අමතන්න
+94 112 889 488 - 489

ලියන්න
info@rgd.gov.lk