උදා වූ 2021 නව වසර වෙනුවෙන් දෙපාර්තමේන්තුවේ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයටත් ලක්වාසී සැමටත් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරමින් 2021.01.01 දින රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් කේ.ජී. ධර්මතිලක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපිර්තමේන්තුවේ බෞද්ධ සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද අතර මේ සඳහා ආරක්ෂක රාජ්‍ය ආරක්ෂක ස්වදේශ කටයුතු ආපදා කළමනාකරණ ලේකම් ජෙනරාල්(විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න මැතිතුමන්ද සහභාගි වූ අතර පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනය අවසන පසුදින උදෑසන සංඝගත ධක්ෂිනාවද සිදු කෙරුනි.