සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් කොළඹ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය සහ එහි මධ්‍යම ලේඛනාගාරය පන්නිපිටිය ප්‍රදේශයේ නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලේ දී 2021 ජනවාරි මස 04 වන දින රාජ්‍ය ආරක්ෂක ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහ ආරක්ෂක රාජ්‍ය ආරක්ෂක ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න මැතිතුමා විසින් විවෘත කරන ලදි.