දැනට පවතින පරිගණක වැඩ සටහනට වඩා පහසුකම් සේවා දායකයන් වෙත ලබා දීමේ අරමුණ ඇතිව සැකසූ මෙම නව පරිගණක වැඩ සටහන හදුන්වා දීමේ පළමු අදියර ලෙස ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ර්‍ට්‍රාර් වරුන් වෙනුවෙන් 2020.06.16 දින ප්‍රධාන කාර්යාලීය පුහුණු ඒකකය තුලදී පැවැත්විනි.