2021-06-22-1

 

වත්මන් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් ඩබ්.එම්.එම්.බී. වීරසේකර මැතිතුමා විසින් 2021.06.22 දින ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,ගම්පහ ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය සහ ගම්පහ පළාත් කාර්යාලය යන ආයතනයන් කිහිපයක නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරතවූ අතර එහිදී එම කාර්යාල වල නිලධාරීන් සමග ඔවුන්ගේ රාජකාරි හමුවේ පවතින ගැටළු සහ රාජකාරි කටයුතු සඳහා අලුතින් ඇතුලත් කල යුතු නව්‍යතා ආදිය පිළිබඳවත්, විශේෂයෙන් දැනට රට තුළ උද්ගතව ඇති කොවිඩ් වසංගත තත්වය හමුවේ ඇති අභියෝග පිළිබඳවත් විමසන ලදි.

To reduce the difficulties in requesting the copies of Birth, Marriage and death certificates in the existing COVID pandemic situation an online request system is to be started by the Department for the usage of public.

Accordingly public can use the below link to request certificate copies from their mobile phones or computers. Relevant payments can be made by using Master / Visa cards.

onlinesinhala