මේ වන විට දිවයින පුරා පවතින විවාහ උප්පැන්න හා මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් කොට්ඨාශ 350 ක් 2020 - 11 - 13 දිනැති අංක 2202 දරණ ගැසට් නිවේදනය මගින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කර ඇත. 

අදාල අයදුම් පත්‍ර මෙම වෙබ් අඩවියේ බාගතකිරීම් තුළ ඇති අයදුම් පත් යටතේ බාගත කිරීමේ හැකියාව ඇත.

දැනට පවතින පරිගණක වැඩ සටහනට වඩා පහසුකම් සේවා දායකයන් වෙත ලබා දීමේ අරමුණ ඇතිව සැකසූ මෙම නව පරිගණක වැඩ සටහන හදුන්වා දීමේ පළමු අදියර ලෙස ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ර්‍ට්‍රාර් වරුන් වෙනුවෙන් 2020.06.16 දින ප්‍රධාන කාර්යාලීය පුහුණු ඒකකය තුලදී පැවැත්විනි.