රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මහජනතාව වෙත හදුන්වාදෙනු ලබන ඉ - ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ මෘදුකාංගය අභිනවයෙන් ජනගතකිරීමේ සමාරම්භක උත්සවය 2021 ජනවාරි මස 04 වන දින පෙ.ව 11ට කොළඹ ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේදී රාජ්‍ය ආරක්ෂක ස්වදේශ කටයුතු ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහ ගරු ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න මැතිතුමා සහ රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් කේ.ජී ධර්මතිලක මැතිතුමා අතුලු තවත් සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසකගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විනි.

මේ අනුව  මෙදින සිට කොළඹ සහ හෝමාගම යන ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාල තුලදී මෙම වැඩ සටහනේ මූලික අදියර යටතේ මෙම පහසුකම මහජනතාවට ලබා ගත හැකි වන අතර මෙම වසර අවසාන වන විට ඉතිරි කාර්යාල 43 තුලද මෙම වැඩ සටහන කඩිනමින් ව්‍යාප්ත කිරීමට අප දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කටයුතු සම්පාදනය කරමින් සිටී.

 

ඉ - ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ මෘදුකාංගයෙහි අරමුණු

 1.  ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරිමේ කාර්යාල වලින් ඉටුකරනු ලබන මහජන සේවාවන් කඩිනමින් මෘදුකාංග පද්ධතියක් මගින් ඉටුකිරීම.
 2. රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවෙහි ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යයන් පරිගණත ගත කරමින් දත්ත පද්ධතියට ඇතුලත් කිරීම.
 3. ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීම
 4. ඉඩම් පරික්ෂා කිරීමේ පහසුකම් සැපයීම
 5. ලේඛන සංරක්ෂණය හා අනුක්‍රමිකතා අවම කිරිම.
 6. පරිගණකගත සහතික පිටපත් නිකුත් කිරීම.

මෙම වැඩසටහන මගින් සැලසුම් කර ඇති පහසුකම්

  1. මහජනතාවට නොතාරිස් වරුන්ට සහ රාජ්‍ය ආයතන සඳහා පරිශීලක පහසුකම්.
  2. නොතාරිස්වරුන් දත්ත පද්ධතියට ලියාපදිංචිය.
  3. නොතාරිස්වරුන් සඳහා(නම් නෙකස්තිරීම/අධිකරණ කලාපය වෙනස්කිරීම/ලිපිනය වෙනස් කිරිම/වෙනත් භාෂාවකින් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම) යන පහසුකම් සැපයීම.
  4. පත්තිරු පරීක්ෂා කිරීම

 

It is published by the Gazette notification No . 2202 dated 13/11/2020 that now the 350 - Birth,Death and Marriage, Registrar posts have been vacant in island wide.

Closing date of application on 14/12/2020

 

Download Gazette - 13/11/2020 No 2202