මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර උපදෙස් සහ ආකෘති පත්‍රය මෙතැනින් භාගත කර ගන්න.

Please click on following links to get more details.

       Document Registration - 2018
01st January-  31st  August

       No of Document Received            -                770,696
       No of Document Registered          -                728,185