හිමිකම් ලියාපදිංචිය /உரித்துப் பதிவு/Title Registration
කාර්යාලය/கார்யாலம்/Office Up To 2012 2013 2014 2015 2016 2017
No.of Schedules Registered/ලියාපදිංචි කරන ලද උපලේඛණ සංඛ්‍යාව/பதிவு செய்யப்பட்ட அட்டவணைகளின் எண்ணிக்கை No.of Transactions Registered/ලියාපදිංචි කරන ලද ගණුදෙනු සංඛ්‍යාව/பதிவு செய்யப்பட்ட பிற்கொடுக்கல் வாங்கல்கள் எண்ணிக்கை No.of Schedules Registered/ලියාපදිංචි කරන ලද උපලේඛණ සංඛ්‍යාව/பதிவு செய்யப்பட்ட அட்டவணைகளின் எண்ணிக்கை No.of Transactions Registered/ලියාපදිංචි කරන ලද ගණුදෙනු සංඛ්‍යාව/பதிவு செய்யப்பட்ட பிற்கொடுக்கல் வாங்கல்கள் No.of Schedules Registered/ලියාපදිංචි කරන ලද උපලේඛණ සංඛ්‍යාව/பதிவு செய்யப்பட்ட அட்டவணைகளின் எண்ணிக்கை No.of Transactions Registered/ලියාපදිංචි කරන ලද ගණුදෙනු සංඛ්‍යාව/பதிவு செய்யப்பட்ட பிற்கொடுக்கல் வாங்கல்கள் No.of Schedules Registered/ලියාපදිංචි කරන ලද උපලේඛණ සංඛ්‍යාව/பதிவு செய்யப்பட்ட அட்டவணைகளின் எண்ணிக்கை No.of Transactions Registered/ලියාපදිංචි කරන ලද ගණුදෙනු සංඛ්‍යාව/பதிவு செய்யப்பட்ட பிற்கொடுக்கல் வாங்கல்கள் No.of Schedules Registered/ලියාපදිංචි කරන ලද උපලේඛණ සංඛ්‍යාව/பதிவு செய்யப்பட்ட அட்டவணைகளின் எண்ணிக்கை No.of Transactions Registered/ලියාපදිංචි කරන ලද ගණුදෙනු සංඛ්‍යාව/பதிவு செய்யப்பட்ட பிற்கொடுக்கல் வாங்கல்கள் No.of Schedules Registered/ලියාපදිංචි කරන ලද උපලේඛණ සංඛ්‍යාව/பதிவு செய்யப்பட்ட அட்டவணைகளின் எண்ணிக்கை No.of Transactions Registered/ලියාපදිංචි කරන ලද ගණුදෙනු සංඛ්‍යාව/பதிவு செய்யப்பட்ட பிற்கொடுக்கல் வாங்கல்கள்
Anuradapura 70409 1629 595 782 1384 520 2918 765 2177 662 4697 691
Gampola 32196 3776 415 742 301 806 208 842 296 917 728 901
Gampaha 21433 1341 3750 566 1015 724 3100 910 1570 1257 4633 1824
Negambo 32515 6607 4520 2539 1872 3263 1528 3789 1780 4207 2657 4220
Rathnapura 39095 2039 6521 607 5689 814 5666 1092 4459 1684 5307 1440
Homagama 31895 5797 9699 4547 6958 6038 5154 8036 1859 9344 1305 7683
Hambanthota 18217 1363 3161 638 1569 824 543 830 1279 1143 2786 1134
Kandy 12442 473 4611 358 5454 645 3001 1008 2773 1401 2743 1706
Delkada 24928 1790 9842 2017 8590 2451 6288 5867 3521 6476 3458 6171
Kurunagale 14856 782 2848 342 2203 365 1715 611 1991 784 3022 999
Monaragale 9858 184 2786 49 1138 67 795 140 1305 242 3048 337
Badulla 8262 46 453 41 1025 23 387 80 834 179 92 71
Polonnaruwa 10615 356 6060 161 1375 295 395 281 828 259 2395 314
Trincomalee 865 26 0 10 26 57 113 26 222 54 144 52
Mathale 1552 7 3396 17 1953 25 1556 52 1879 41 1790 100
Kuliyapitiya 602 23 2103 64 1428 232 889 424 616 476 448 512
Nuwaraeliya 598 0 2040 11 812 148 372 15 624 76 299 55
Panadura     1011 1 1108 70 927 324 1063 462 1427 547
Galle     0 0 1739 12 3027 311 981 476 1404 737
Mathara     0 0 1504 56 3546 543 2754 1256 2408 1596
Aththanagalla         2735 30 3265 344 1056 734 1164 796
Marawila         243 8 448 57 72 115 432 128
Kaluthara         670 6 1389 91 984 255 1269 390
Kegalle                 381 1 543 37
Tangalle                 129 0 1498 139
Total 330338 26239 63811 13492 50791 17479 47230 26438 35433 32501 49697 32580

rgd-notary-banner

rgd-registrar-banner

rgd-land-banner

rgd-translate-banner

News & Events