ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2018 ජූලි
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියා පදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියා පදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 354 341
2 අනුරාධපුර 1454 1354
3 අත්තනගල්ල 3241 3236
4 අවිස්සාවේල්ල 2668 2668
5 බදුල්ල 2284 2284
6 බලපිටිය 1285 1278
7 මඩකලපුව 2586 2586
8 හලාවත 1417 1415
9 කොළඹ 4170 5209
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 4680 4526
11 ඇල්පිටිය 1218 1170
12 ඇඹිලිපිටිය 1001 972
13 ගාල්ල 3924 2264
14 ගම්පහ 9683 9205
15 ගම්පොල 1083 1287
16 හම්බන්තොට 628 565
17 හෝමාගම 5612 5561
18 හොරණ 2603 3748
19 යාපනය 2817 2960
20 කල්මුනේ 2082 2075
21 කළුතර 1459 1474
22 මහනුවර 5532 5148
23 කෑගල්ල 3622 3622
24 කිලිනොච්චි 251 320
25 කොටපොල 582 571
26 කුලියාපිටිය 4293 4236
27 කුරුණෑගල 6058 6065
28 මන්නාරම 355 355
29 මාරවිල 2421 2680
30 මාතලේ 2420 2324
31 මාතර 3575 4718
32 මතුගම 1698 1488
33 මොණරාගල 1159 1153
34 මුලතිව් 135 171
35 මීගමුව 3606 3629
36 නිකවැරටිය 1228 1228
37 නුවරඑලිය 972 1042
38 පානදුර 2215 2329
39 පේදුරු තුඩුව 454 438
40 පොළොන්නරුව 1162 1160
41 පුත්තලම 1410 1322
42 රත්නපුර 2733 2422
43 තංගල්ල 1424 900
44 ත්‍රිකුණාමලය 770 705
45 වවුනියාවේ 304 304
  මුළු එකතුව 104628 104508

 

ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2018 ජනවාරි 01 - ජූලි 31 දක්වා
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියාපදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියාපදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 3063 2967
2 අනුරාධපුර 9007 8907
3 අත්තනගල්ල 20278 20282
4 අවිස්සාවේල්ල 13740 15789
5 බදුල්ල 14664 14664
6 බලපිටිය 7433 7498
7 මඩකලපුව 16435 16435
8 හලාවත 9256 9254
9 කොළඹ 29695 28784
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 32995 30318
11 ඇල්පිටිය 7211 6950
12 ඇඹිලිපිටිය 6244 6215
13 ගාල්ල 24445 21123
14 ගම්පහ 60014 56961
15 ගම්පොල 5638 5205
16 හම්බන්තොට 4248 1047
17 හෝමාගම 42475 41777
18 හොරණ 15149 20268
19 යාපනය 18403 18213
20 කල්මුනේ 10961 10961
21 කළුතර 8488 8438
22 මහනුවර 33820 39028
23 කෑගල්ල 20999 20999
24 කිලිනොච්චි 1567 1606
25 කොටපොල 3331 3197
26 කුලියාපිටිය 24259 24158
27 කුරුණෑගල 39152 38871
28 මන්නාරම 2521 2521
29 මාරවිල 14923 16012
30 මාතලේ 14321 14235
31 මාතර 22411 23182
32 මතුගම 9902 9599
33 මොණරාගල 7843 7843
34 මුලතිව් 824 915
35 මීගමුව 22506 22334
36 නිකවැරටිය 7969 7969
37 නුවරඑලිය 5594 5504
38 පානදුර 13688 13570
39 පේදුරු තුඩුව 3533 -
40 පොළොන්නරුව 6970 6960
41 පුත්තලම 6169 6080
42 රත්නපුර 15612 15620
43 තංගල්ල 8543 7404
44 ත්‍රිකුණාමලය 4961 4896
45 වවුනියාවේ 1876 1850
  මුළු එකතුව 653,136 649,410

 

 

  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය 2012 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2013 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2014 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2015 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2016 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2017 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර

5092

2547 5103 5136 5435 5,758
2 අනුරාධපුර 15447 13776 15647 16045 16731 16,476
3 අත්තනගල්ල - 29666 34073 35919 36892 35,614
4 අවිස්සාවේල්ල 31864 18831 10351 24159 27871 27,631
5 බදුල්ල 24235 22383 34826 25390 20463 25,295
6 බලපිටිය 17709 10571 11262 12641 13184 12,776
7 මඩකලපුව 22019 18725 19929 21131 28894 30,779
8 හලාවත 13436 7106 14520 14740 16015 16,410
9 කොළඹ 50690 31855 37750 44399 55508 57,003
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 61621 56334 63038 66152 67607 65,710
11 ඇල්පිටිය 272 10895 11043 11431 12304 12,397
12 ඇඹිලිපිටිය - - 11129 10589 11684 11,412
13 ගාල්ල 43652 37624 39773 42457 41841 42,367
14 ගම්පහ 104284 86405 93010 98921 102940 105,002
15 ගම්පොල 12163 10756 11019 11632 11617 11,858
16 හෝමාගම 50655 50905 54840 59526 60855 61053
17  හම්බන්තොට 8629 7408 8981 7897 8919 9518
18 හොරණ 23736 11224 22587 23868 26508 26,767
19 යාපනය 31100 25154 23796 25430 31338 30,658
20 කල්මුනේ 18964 16367 15839 16717 21020 20,193
21 කළුතර 16455 13483 13570 14475 15204 14,746
22 මහනුවර 57507 53350 53332 59914 61185 52,937
23 කෑගල්ල 37313 35345 36288 36805 39267 40,103
24 කිලිනොච්චි 2531 1780 2916 2241 2522 2,800
25 කොටපොල 5753 5223 5541 5607 5972 6,113
26 කුලියාපිටිය 35772 40896 40960 43637 44165 42,985
27 කුරුණෑගල 80049 61620 66183 67458 68694 68,550
28 මන්නාරම 4685 4712 4855 3754 4781 4,252
29 මාරවිල 24734

22417

23911 26584 27672 24,522
30 මාතලේ 25457 23023 25372 26846 26912 27,311
31 මාතර 40320 38028 40381 45694 42011 36,642
32 මතුගම 16151 15598 16394 17121 16078 16,141
33 මොණරාගල 11998 10783 12368 13233 14040 13,858
34 මුලතිව් 1174 1353 1635 1415 2311 2,634
35 මීගමුව 52072 33336 33319 37256 38532 39,141
36 නිකවැරටිය 11247 13542 13472 13062 13448 14,025
37 නුවරඑලිය 10538 8962 10059 10154 10117 9,491
38 පානදුර 22158 20279 22034 24032 24321 22,959
39 පේදුරු තුඩුව 5511 4732 4472 4530 5915 4,974
40 පොළොන්නරුව 13898 7346 11285 7385 12066 12,503
41 පුත්තලම 12118 12380 13716 14323 16061 16,059
42 රත්නපුර 35361 33424 25135 27329 27999 27,253
43 තංගල්ල 14647 12894 16078 14211 14533 15,371
44 ත්‍රිකුණාමලය 5997 6393 7541 7320 9027 8,421
45 වවුනියාවේ 2082 2315 2900 1892 3073 3,588
  මුළු එකතුව 10,81,096 9,51,746 10,42,233 11,00,458 11,63,532 1,152,056