• උප්පැන්න, මරණ, විවාහ වාර්තා සංරක්ෂණය
  • ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සිදුවන උපත්, මරණ සහ විවාහ ලියාපදිංචිය සහ පිටපත් නිකුත් කිරීම

rgd-notary-banner

rgd-registrar-banner

rgd-land-banner

rgd-translate-banner

පුවත් සහ සිදුවීම්