කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නිල මෙහෙවර වැඩසටහන පිළිබඳ තොරතුරු.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

ස්ථානය

දිනය

කුලියාපිටිය - නැගෙනහිර

නක්කාවත්ත මහින්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

2017-11-25

අඹන්පොල

අඹන්පොල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

2017-11-26

 

 

 

 

 

ඒ සදහා රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සහභාගි වේ.

එහිදී ඔබට ලබා ගත හැකි සේවාවන් මෙසේය:-

  • උප්පැන්න සහතික පිටපත් ලබා ගැනීම.
  • ලියාපදිංචි නොවූ උපත් හා මරණ ලියාපදිංචි කරවා ගැනීම.
  • උපත් මරණ ලේඛන සංශෝධනයට අදාල කටයුතු.

rgd-notary-banner

rgd-registrar-banner

rgd-land-banner

rgd-translate-banner

පුවත් සහ සිදුවීම්