• බිම් සවිය වැඩසටහන

බිම් සවිය වැඩසටහන තුළින් ඉඩම් හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රමය ලංකාවටහඳුන්වා දෙනු ලැබේ. මෙම වැඩසටහන ඔස්සේ ඔබේ ඉඩම මැන, හිමිකම විමර්ශනය කර, ඉඩම හා එහි හිමිකම ලියාපදිංචි කරමින් හිමිකම් සහතිකයක් නිකුත් කරනු ලබයි.එම හිමිකම් සහතිකයට රජයේ පූර්ණ රාජ්‍ය වගකීම හිමි වේ.

බිම් සවිය වැඩසටහන මෙහෙයවන්නේ ඉඩම් අමාත්‍යාංශය මගිනි.බිම් සවිය වැඩසටහනට ප්‍රධාන දෙපාර්තමේන්තු 04 ක් දායකත්වය ලබා දෙයි.

  • ඉඩම් හිමිකම් ‍නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
  • මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව
  • ඉඩම් කොමසාරිස් ‍ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව
  • රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

මෙම වැඩසටහන යටතේ ඉඩම් කොටස් මැන එම ඉඩම් කොටස් වල අයිතිය තහවුරු කර ලබා දෙනු ලබන තීරණ මත ඉඩම් කොටස් වෙනුවෙන් හිමිකම ලියාපදංචි කර හිමිකම් සහතික නිකුත් කිරීමට මෙම දෙපර්තමේන්තුවේ දායකත්වය දරනු ලැබේ.

  • හැඳින්වීම

1998 අංක 21 දරණ හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත යටතේ හිමිකම් සහතික නිකුත් කර ඇති ඉඩම් කොටස් වලට අදාලව

  • පුද්ගලික දේපල වලට අදාල සාධනපත්‍ර
  • රජය විසින් පුද්ගලයින් වෙත නිකුත් කරන ලද දීමනාපත්‍ර
  • රජය විසින් පුද්ගලයින් වෙත නිකුත් කරන ලද නියාදන සාධනපත්‍ර
  • අයිතිය ප්‍රකාශ කෙරෙන විවිධ නීතිමය ලේඛන ආදිය ලියාපදිංචි කරයි.

එසේ ලියාපදිංචි කරනු ලබන පුද්ගලික ඉඩම් කොටස් සඳහා පමණක් හිමිකම් සහතික නිකුත් කෙරේ.

  • වර්තමාන තත්වය

මෙම වැඩසටහන යටතේ 2017 වර්ෂය අවසාන වන විට හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාල 28 ක හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීම කාර්යක්ෂමව සිදු කෙරෙමින් පවතී. ඒ අනුව 2017.10.31 දින වන විට ඉඩම් කොටස් 527,881 ක් හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ලියාපදිංචි කර ඇත.

rgd-notary-banner

rgd-registrar-banner

rgd-land-banner

rgd-translate-banner

පුවත් සහ සිදුවීම්