இராஜாங்க அமைச   கௌரவ சமல் ராஜபக்ஸ

 

ஜெனரல் (ஓய்வு) திரு ஜி.டி.எச்.கமல் குணரத்ன

 

rgsir1பதிவாளர் நாயகம் டபிள்யூ.எம்.எம்.பி. வீரசேகர

rgd-notary-banner

rgd-registrar-banner

rgd-land-banner

rgd-translate-banner

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

முகவரி

தலைமை பதிவாளர் திணைக்களம்

234/A3,
டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்ல,
இலங்கை.

தொடர்புகளுக்கு
+94 112 889 488 - 489

மின்னஞ்சல்
info@rgd.gov.lk