දැනට රට තුළ පවතින COVID - 19 වසංගතය නිසා මහජනතාව අප කාර්යාලය තුලට අනිසි ලෙස පැමිණීම වැලැක්වීමේ අරමුණින් සහ මහජනතාවගේ පහසුව උදෙසා නොතාරිස් වරුන්ගේ නාමාවලිය පහතින් භාගතකිරීමට හැක.

 

නාමාවලිය 1

නාමාවලිය 11