මෙහිදී රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ඒකාබද්ධ සේවා අංශය විසින් හදුන්වාදෙන ලද MISCO මෘදුකාංගය යටතේ නව පත්වීම් ලාභීන් මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයට වාර්තා කරන අවස්ථාවේදී සම්පූර්ණ කළ යුතු අංක 04 සහ අංක 05 පරිශිෂ්ඨ මාර්ග ගත ක්‍රමය ඔස්සේ සම්පූර්ණ කිරීමේ නවතම වැඩ සටහන දෙපාර්තමෙන්තුවේ තොරතුරු අංශය තුලදී සිදු කරන ලදි.