• හිමිකම් ලියාපදිංචි අංශයෙන් ඉටු කෙරෙන කාර්යභාරය
 • හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාල වල රාජකාරි කටයුතු මෙහෙයවීම, ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳ සැලසුම් සකස් කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම
 • හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමට අදාල රෙගුලාසි, ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරී හා ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • බිම් සවිය වැඩසටහන යටතේ නව හිමිකම් ලියාපදිංචි කාර්යාල ආරම්භ කිරීම
 • ප්‍රගතිය එක්රැස් කිරීම, ප්‍රගති වාර්තා සකස් කිරීම හා සමාලෝචන සකස් කිරීම
 • හිමිකම් ලියාපදිංචියට අදාල තොරතුරු ඇතුලත් පරිගණක දත්ත පද්ධතිය පවත්වාගෙන යාම
 • ඉඩම් අමාත්‍යංශයට හිමිකම් ලියාපදිංචියට අදාල තොරතුරු සහ දත්ත ලබා දීම
 • ඉදිරි වර්ෂ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම
 • රක්ෂණ අරමුදල සම්බන්ධ අදාල රාජකාරි ඉටු කිරීම
 • මෙයින් සැලසෙන වාසි
 • රජයේ පූර්ණ වගකීම හිමිවන නිසා හිමිකම සවිමත් වේ.
 • ඉඩමේ පිහිටීම පිළබඳ නිවැරදි තොරතුරු හිමිකම් සහතික පතින් තහවුරු වේ.
 • පිඹුර සම්බන්ධයෙන් මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව වගකියන බැවින් නැවත පිඹුරු පිටපත් ලබා ගැනීම අවශ්‍ය නොවේ.
 • හිමිකම් සහතික හිමි ඉඩමක් විකිණීමේදී හෝ මිලට ගැනීමේදී නීති උපදෙස් සෙවීම අවශ්‍ය නොවන බැවින් ගනුදෙනු වඩාත් පහසු වේ.
 • හිමිකම් සහතිකයට, ඔප්පුවට වඩා ඉහළ පිළිගැනීමක් හිමිවේ.
 • මෙම ක්‍රමය මඟින් ඉඩම් ආරවුල් , වංචා හා අක්‍රමිකතා අවම කරනු ලැබේ.