ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2020 ඔක්තොම්බර්
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියාපදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියාපදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 419 520
2 අනුරාධපුර 1206 1356
3 අත්තනගල්ල 88 986
4 අවිස්සාවේල්ල 2575 1805
5 බදුල්ල 2204 2340
6 බලපිටිය 1008 1058
7 මඩකලපුව 1929 2581
8 හලාවත 1431 1544
9 කොළඹ 4553 6968
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 4938 5260
11 ඇල්පිටිය 997 994
12 ඇඹිලිපිටිය 1074 1106
13 ගාල්ල 3220 3872
14 ගම්පහ 1742 2189
15 ගම්පොල 996 1358
16 හම්බන්තොට 793 914
17 හෝමාගම 4425 4830
18 හොරණ 2569 4522
19 යාපනය 2505 3118
20 කල්මුනේ 2137 2233
21 කළුතර 1174 1328
22 මහනුවර 5224 5779
23 කෑගල්ල 3086 3652
24 කිලිනොච්චි 274 316
25 කොටපොල 585 486
26 කුලියාපිටිය 3502 4190
27 කුරුණෑගල 6255 6356
28 මන්නාරම 2948 3321
29 මාරවිල 1716 1920
30 මාතලේ 2284 2564
31 මාතර 3537 5744
32 මතුගම 1395 1045
33 මොණරාගල 1129 1144
34 මුලතිව් 134 151
35 මීගමුව 2702 3051
36 නිකවැරටිය 1434 1470
37 නුවරඑලිය 776 931
38 පානදුර 1679 250
39 පේදුරු තුඩුව 473 649
40 පොළොන්නරුව 575 644
41 පුත්තලම 1081 1049
42 රත්නපුර 2598 2715
43 තංගල්ල 1389 1473
44 ත්‍රිකුණාමලය 794 1003
45 වවුනියාවේ 274 264
  මුළු එකතුව 55087 63611

  * (කොවිඩ් 19) තත්වය මත තොරතුරු රැස්කිරීමට නොහැකි විය.

 

ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2020 ජනවාරි 01 - ඔක්තොම්බර් 31 දක්වා
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියාපදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියාපදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 3452 4008
2 අනුරාධපුර 7793 8976
3 අත්තනගල්ල ** 20094 22198
4 අවිස්සාවේල්ල 4876 3776
5 බදුල්ල 15567 19826
6 බලපිටිය 8502 8957
7 මඩකලපුව 17530 19801
8 හලාවත 9264 10163
9 කොළඹ 27632 27016
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 33227 35749
11 ඇල්පිටිය 8077 7963
12 ඇඹිලිපිටිය 6836 6727
13 ගාල්ල 24535 27823
14 ගම්පහ
50086 51930
15 ගම්පොල 5583 8290
16 හම්බන්තොට 5575 1826
17 හෝමාගම 27289 28510
18 හොරණ 14916 26185
19 යාපනය 20854 23571
20 කල්මුනේ 11762 12581
21 කළුතර 9350 10530
22 මහනුවර 30840 47148
23 කෑගල්ල 22837 3442
24 කිලිනොච්චි 2618 2987
25 කොටපොල 3817 3199
26 කුලියාපිටිය
15042 17214
27 කුරුණෑගල 43657 48345
28 මන්නාරම 2948 3321
29 මාරවිල
15158 20688
30 මාතලේ 16992 18929
31 මාතර 17970 22446
32 මතුගම 12674 13235
33 මොණරාගල 6310 6918
34 මුලතිව් 1791 1776
35 මීගමුව 16123 17182
36 නිකවැරටිය 9264 9988
37 නුවරඑලිය 5886 6461
38 පානදුර 13270 2128
39 පේදුරු තුඩුව 3711 4783
40 පොළොන්නරුව 4164 4632
41 පුත්තලම 8505 6128
42 රත්නපුර 18791 19847
43 තංගල්ල 10214 10924
44 ත්‍රිකුණාමලය 5504 6482
45 වවුනියාවේ 1994 2150
  මුළු එකතුව 392478 427294

 (**) - (කොවිඩ් 19) වසංගත තත්වය මත තොරතුරු රැස් කිරීමට නොහැකි විය. එම නිසා අගෝස්තු මාසයේ දත්ත ඇතුලත් කරන ලදි.

 

  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය 2012 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2013 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2014 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2015 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2016 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2017 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2018 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2019 වර්ෂය තුල ලියාපදිංවි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර

5092

2547 5103 5136 5435 5,758 4927 7078
2 අනුරාධපුර 15447 13776 15647 16045 16731 16,476  15200 13940
3 අත්තනගල්ල - 29666 34073 35919 36892 35,614  35702 35876
4 අවිස්සාවේල්ල 31864 18831 10351 24159 27871 27,631  29095 25627
5 බදුල්ල 24235 22383 34826 25390 20463 25,295  25406 23251
6 බලපිටිය 17709 10571 11262 12641 13184 12,776  12937 11724
7 මඩකලපුව 22019 18725 19929 21131 28894 30,779  28114 21995
8 හලාවත 13436 7106 14520 14740 16015 16,410  14475 15127
9 කොළඹ 50690 31855 37750 44399 55508 57,003  53371 52851
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 61621 56334 63038 66152 67607 65,710  65912 56725
11 ඇල්පිටිය 272 10895 11043 11431 12304 12,397  12196 11576
12 ඇඹිලිපිටිය - - 11129 10589 11684 11,412  10650 11520
13 ගාල්ල 43652 37624 39773 42457 41841 42,367  36516 29097
14 ගම්පහ 104284 86405 93010 98921 102940 105,002  98154 103952
15 ගම්පොල 12163 10756 11019 11632 11617 11,858  10765 12017
16 හෝමාගම 50655 50905 54840 59526 60855 61053  7366 5134
17  හම්බන්තොට 8629 7408 8981 7897 8919 9518  65789 57854
18 හොරණ 23736 11224 22587 23868 26508 26,767  38406 30565
19 යාපනය 31100 25154 23796 25430 31338 30,658  31721 33528
20 කල්මුනේ 18964 16367 15839 16717 21020 20,193  19421 17491
21 කළුතර 16455 13483 13570 14475 15204 14,746  14863 14738
22 මහනුවර 57507 53350 53332 59914 61185 52,937  65394 64555
23 කෑගල්ල 37313 35345 36288 36805 39267 40,103  36794 95912
24 කිලිනොච්චි 2531 1780 2916 2241 2522 2,800  3086 4987
25 කොටපොල 5753 5223 5541 5607 5972 6,113  5919 5358
26 කුලියාපිටිය 35772 40896 40960 43637 44165 42,985  42458 41616
27 කුරුණෑගල 80049 61620 66183 67458 68694 68,550  67663 47329
28 මන්නාරම 4685 4712 4855 3754 4781 4,252  4416 5215
29 මාරවිල 24734

22417

23911 26584 27672 24,522  29034 27859
30 මාතලේ 25457 23023 25372 26846 26912 27,311  25163 25889
31 මාතර 40320 38028 40381 45694 42011 36,642  45673 49584
32 මතුගම 16151 15598 16394 17121 16078 16,141  17603 17098
33 මොණරාගල 11998 10783 12368 13233 14040 13,858  13366 12139
34 මුලතිව් 1174 1353 1635 1415 2311 2,634  1715 3464
35 මීගමුව 52072 33336 33319 37256 38532 39,141  39182 33525
36 නිකවැරටිය 11247 13542 13472 13062 13448 14,025  13960 12381
37 නුවරඑලිය 10538 8962 10059 10154 10117 9,491  8595 9743
38 පානදුර 22158 20279 22034 24032 24321 22,959  23270 1775
39 පේදුරු තුඩුව 5511 4732 4472 4530 5915 4,974  6345 6481
40 පොළොන්නරුව 13898 7346 11285 7385 12066 12,503  10601 8975
41 පුත්තලම 12118 12380 13716 14323 16061 16,059  16100 12560
42 රත්නපුර 35361 33424 25135 27329 27999 27,253  28186 25435
43 තංගල්ල 14647 12894 16078 14211 14533 15,371  14700 13951
44 ත්‍රිකුණාමලය 5997 6393 7541 7320 9027 8,421  8597 7964
45 වවුනියාවේ 2082 2315 2900 1892 3073 3,588  3082 3047
  මුළු එකතුව 10,81,096 9,51,746 10,42,233 11,00,458 11,63,532 1,152,056  1,161,888         11,28,508