ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2018 ඔක්තෝම්බර්
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියා පදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියා පදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 470 450
2 අනුරාධපුර 1188 1136
3 අත්තනගල්ල 3260 3255
4 අවිස්සාවේල්ල 1188 1136
5 බදුල්ල 2406 2406
6 බලපිටිය 1343 1338
7 මඩකලපුව 2539 2539
8 හලාවත 1469 1469
9 කොළඹ 5210 8977
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 5740 5204
11 ඇල්පිටිය 1181 1129
12 ඇඹිලිපිටිය 915 878
13 ගාල්ල 4040 2669
14 ගම්පහ 8854 8321
15 ගම්පොල 733 1145
16 හම්බන්තොට 628 565
17 හෝමාගම 4836 4800
18 හොරණ 2505 4791
19 යාපනය 2941 2945
20 කල්මුනේ 1910 1906
21 කළුතර 1495 1460
22 මහනුවර 5538 5693
23 කෑගල්ල 3536 3536
24 කිලිනොච්චි 248 288
25 කොටපොල 611 569
26 කුලියාපිටිය 3998 3991
27 කුරුණෑගල 6292 6217
28 මන්නාරම 394 394
29 මාරවිල 2349 3189
30 මාතලේ 2396 2330
31 මාතර 3693 4790
32 මතුගම 1625 1613
33 මොණරාගල 1202 1202
34 මුලතිව් 181 185
35 මීගමුව 3523 3551
36 නිකවැරටිය 1385 1385
37 නුවරඑලිය 929 943
38 පානදුර 1968 1891
39 පේදුරු තුඩුව 545 696
40 පොළොන්නරුව 864 860
41 පුත්තලම 1580 1227
42 රත්නපුර 2307 2808
43 තංගල්ල 1355 1200
44 ත්‍රිකුණාමලය 717 717
45 වවුනියාවේ 275 261
  මුළු එකතුව 102,362 108,055

 

ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2018 ජනවාරි 01 - ඔක්තෝම්බර්31 දක්වා
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියාපදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියාපදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 4363 4234
2 අනුරාධපුර 12909 12857
3 අත්තනගල්ල 29816 29811
4 අවිස්සාවේල්ල 12909 12857
5 බදුල්ල 21324 21324
6 බලපිටිය 10507 10954
7 මඩකලපුව 23918 23918
8 හලාවත 12149 12147
9 කොළඹ 49080 49291
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 56044 55184
11 ඇල්පිටිය 10722 10282
12 ඇඹිලිපිටිය 8943 8906
13 ගාල්ල 36197 31400
14 ගම්පහ 86720 82112
15 ගම්පොල 8617 8591
16 හම්බන්තොට 6099 5847
17 හෝමාගම 57863 56989
18 හොරණ 22291 32378
19 යාපනය 27193 27012
20 කල්මුනේ 16379 16338
21 කළුතර 12586 12532
22 මහනුවර 49416 54908
23 කෑගල්ල 30922 30922
24 කිලිනොච්චි 2548 2684
25 කොටපොල 5037 4888
26 කුලියාපිටිය 35783 35506
27 කුරුණෑගල 56841 56628
28 මන්නාරම 3643 3643
29 මාරවිල 21758 23726
30 මාතලේ 21191 21157
31 මාතර 33130 37362
32 මතුගම 14535 14304
33 මොණරාගල 11386 11386
34 මුලතිව් 1327 1438
35 මීගමුව 33138 33085
36 නිකවැරටිය 11929 11929
37 නුවරඑලිය 8051 6993
38 පානදුර 19748 19511
39 පේදුරු තුඩුව 4954 5366
40 පොළොන්නරුව 9316 9297
41 පුත්තලම 13291 12938
42 රත්නපුර 22769 23522
43 තංගල්ල 12580 12200
44 ත්‍රිකුණාමලය 7267 7267
45 වවුනියාවේ 2712 2664
  මුළු එකතුව 959,901 968,288

 

 

  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය 2012 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2013 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2014 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2015 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2016 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2017 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර

5092

2547 5103 5136 5435 5,758
2 අනුරාධපුර 15447 13776 15647 16045 16731 16,476
3 අත්තනගල්ල - 29666 34073 35919 36892 35,614
4 අවිස්සාවේල්ල 31864 18831 10351 24159 27871 27,631
5 බදුල්ල 24235 22383 34826 25390 20463 25,295
6 බලපිටිය 17709 10571 11262 12641 13184 12,776
7 මඩකලපුව 22019 18725 19929 21131 28894 30,779
8 හලාවත 13436 7106 14520 14740 16015 16,410
9 කොළඹ 50690 31855 37750 44399 55508 57,003
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 61621 56334 63038 66152 67607 65,710
11 ඇල්පිටිය 272 10895 11043 11431 12304 12,397
12 ඇඹිලිපිටිය - - 11129 10589 11684 11,412
13 ගාල්ල 43652 37624 39773 42457 41841 42,367
14 ගම්පහ 104284 86405 93010 98921 102940 105,002
15 ගම්පොල 12163 10756 11019 11632 11617 11,858
16 හෝමාගම 50655 50905 54840 59526 60855 61053
17  හම්බන්තොට 8629 7408 8981 7897 8919 9518
18 හොරණ 23736 11224 22587 23868 26508 26,767
19 යාපනය 31100 25154 23796 25430 31338 30,658
20 කල්මුනේ 18964 16367 15839 16717 21020 20,193
21 කළුතර 16455 13483 13570 14475 15204 14,746
22 මහනුවර 57507 53350 53332 59914 61185 52,937
23 කෑගල්ල 37313 35345 36288 36805 39267 40,103
24 කිලිනොච්චි 2531 1780 2916 2241 2522 2,800
25 කොටපොල 5753 5223 5541 5607 5972 6,113
26 කුලියාපිටිය 35772 40896 40960 43637 44165 42,985
27 කුරුණෑගල 80049 61620 66183 67458 68694 68,550
28 මන්නාරම 4685 4712 4855 3754 4781 4,252
29 මාරවිල 24734

22417

23911 26584 27672 24,522
30 මාතලේ 25457 23023 25372 26846 26912 27,311
31 මාතර 40320 38028 40381 45694 42011 36,642
32 මතුගම 16151 15598 16394 17121 16078 16,141
33 මොණරාගල 11998 10783 12368 13233 14040 13,858
34 මුලතිව් 1174 1353 1635 1415 2311 2,634
35 මීගමුව 52072 33336 33319 37256 38532 39,141
36 නිකවැරටිය 11247 13542 13472 13062 13448 14,025
37 නුවරඑලිය 10538 8962 10059 10154 10117 9,491
38 පානදුර 22158 20279 22034 24032 24321 22,959
39 පේදුරු තුඩුව 5511 4732 4472 4530 5915 4,974
40 පොළොන්නරුව 13898 7346 11285 7385 12066 12,503
41 පුත්තලම 12118 12380 13716 14323 16061 16,059
42 රත්නපුර 35361 33424 25135 27329 27999 27,253
43 තංගල්ල 14647 12894 16078 14211 14533 15,371
44 ත්‍රිකුණාමලය 5997 6393 7541 7320 9027 8,421
45 වවුනියාවේ 2082 2315 2900 1892 3073 3,588
  මුළු එකතුව 10,81,096 9,51,746 10,42,233 11,00,458 11,63,532 1,152,056