ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2018 දෙසැම්බර්
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියා පදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියා පදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 425 393
2 අනුරාධපුර 1228 1151
3 අත්තනගල්ල 2883 2878
4 අවිස්සාවේල්ල 2175 2147
5 බදුල්ල 1982 1982
6 බලපිටිය 1006 1004
7 මඩකලපුව 2070 2070
8 හලාවත 1146 1146
9 කොළඹ 4192 2809
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 4915 5848
11 ඇල්පිටිය 1054 1003
12 ඇඹිලිපිටිය 811 811
13 ගාල්ල 3410 2031
14 ගම්පහ 7705 7296
15 ගම්පොල 837 1190
16 හම්බන්තොට 628 565
17 හෝමාගම 4435 4400
18 හොරණ 2194 3384
19 යාපනය 2311 2330
20 කල්මුනේ 1484 1478
21 කළුතර 1152 1189
22 මහනුවර 5030 5978
23 කෑගල්ල 2938 2938
24 කිලිනොච්චි 133 172
25 කොටපොල 504 503
26 කුලියාපිටිය 3242 3202
27 කුරුණෑගල 5342 5363
28 මන්නාරම 358 358
29 මාරවිල 2065 2370
30 මාතලේ 1886 1948
31 මාතර 3131 4170
32 මතුගම 1632 1832
33 මොණරාගල 983 983
34 මුලතිව් 163 145
35 මීගමුව 2909 2939
36 නිකවැරටිය 1072 1072
37 නුවරඑලිය 794 857
38 පානදුර 1972 1901
39 පේදුරු තුඩුව 439 551
40 පොළොන්නරුව 569 565
41 පුත්තලම 1455 1455
42 රත්නපුර 2225 2237
43 තංගල්ල 1285 1050
44 ත්‍රිකුණාමලය 646 646
45 වවුනියාවේ 240 207
  මුළු එකතුව 89056 90547

 

ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2018 ජනවාරි 01 - දෙසැම්බර් 31 දක්වා
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියාපදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියාපදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 5133 4927
2 අනුරාධපුර 15277 15200
3 අත්තනගල්ල 35707 35702
4 අවිස්සාවේල්ල 25861 29095
5 බදුල්ල 25406 25406
6 බලපිටිය 12494 12937
7 මඩකලපුව 28114 28114
8 හලාවත 14475 14475
9 කොළඹ 57712 53371
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 65963 65912
11 ඇල්පිටිය 12745 12196
12 ඇඹිලිපිටිය 10650 10650
13 ගාල්ල 43026 36516
14 ගම්පහ 102915 98154
15 ගම්පොල 10194 10765
16 හම්බන්තොට 7448 7366
17 හෝමාගම 66781 65789
18 හොරණ 26721 38406
19 යාපනය 31894 31721
20 කල්මුනේ 19471 19421
21 කළුතර 14897 14863
22 මහනුවර 59039 65394
23 කෑගල්ල 36794 36794
24 කිලිනොච්චි 2872 3086
25 කොටපොල 6063 5919
26 කුලියාපිටිය 42758 42458
27 කුරුණෑගල 67883 67663
28 මන්නාරම 4416 4416
29 මාරවිල 25922 29034
30 මාතලේ 25101 25163
31 මාතර 39627 45673
32 මතුගම 17675 17603
33 මොණරාගල 13366 13366
34 මුලතිව් 1633 1715
35 මීගමුව 39232 39182
36 නිකවැරටිය 13960 13960
37 නුවරඑලිය 9655 8595
38 පානදුර 23636 23270
39 පේදුරු තුඩුව 5747 6345
40 පොළොන්නරුව 10656 10601
41 පුත්තලම 16155 16100
42 රත්නපුර 27429 28186
43 තංගල්ල 14969 14700
44 ත්‍රිකුණාමලය 8597 8597
45 වවුනියාවේ 3166 3082
  මුළු එකතුව 1,149,241 1,161,888

 

 

  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය 2012 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2013 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2014 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2015 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2016 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2017 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2018 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර

5092

2547 5103 5136 5435 5,758 4927
2 අනුරාධපුර 15447 13776 15647 16045 16731 16,476  15200
3 අත්තනගල්ල - 29666 34073 35919 36892 35,614  35702
4 අවිස්සාවේල්ල 31864 18831 10351 24159 27871 27,631  29095
5 බදුල්ල 24235 22383 34826 25390 20463 25,295  25406
6 බලපිටිය 17709 10571 11262 12641 13184 12,776  12937
7 මඩකලපුව 22019 18725 19929 21131 28894 30,779  28114
8 හලාවත 13436 7106 14520 14740 16015 16,410  14475
9 කොළඹ 50690 31855 37750 44399 55508 57,003  53371
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 61621 56334 63038 66152 67607 65,710  65912
11 ඇල්පිටිය 272 10895 11043 11431 12304 12,397  12196
12 ඇඹිලිපිටිය - - 11129 10589 11684 11,412  10650
13 ගාල්ල 43652 37624 39773 42457 41841 42,367  36516
14 ගම්පහ 104284 86405 93010 98921 102940 105,002  98154
15 ගම්පොල 12163 10756 11019 11632 11617 11,858  10765
16 හෝමාගම 50655 50905 54840 59526 60855 61053  7366
17  හම්බන්තොට 8629 7408 8981 7897 8919 9518  65789
18 හොරණ 23736 11224 22587 23868 26508 26,767  38406
19 යාපනය 31100 25154 23796 25430 31338 30,658  31721
20 කල්මුනේ 18964 16367 15839 16717 21020 20,193  19421
21 කළුතර 16455 13483 13570 14475 15204 14,746  14863
22 මහනුවර 57507 53350 53332 59914 61185 52,937  65394
23 කෑගල්ල 37313 35345 36288 36805 39267 40,103  36794
24 කිලිනොච්චි 2531 1780 2916 2241 2522 2,800  3086
25 කොටපොල 5753 5223 5541 5607 5972 6,113  5919
26 කුලියාපිටිය 35772 40896 40960 43637 44165 42,985  42458
27 කුරුණෑගල 80049 61620 66183 67458 68694 68,550  67663
28 මන්නාරම 4685 4712 4855 3754 4781 4,252  4416
29 මාරවිල 24734

22417

23911 26584 27672 24,522  29034
30 මාතලේ 25457 23023 25372 26846 26912 27,311  25163
31 මාතර 40320 38028 40381 45694 42011 36,642  45673
32 මතුගම 16151 15598 16394 17121 16078 16,141  17603
33 මොණරාගල 11998 10783 12368 13233 14040 13,858  13366
34 මුලතිව් 1174 1353 1635 1415 2311 2,634  1715
35 මීගමුව 52072 33336 33319 37256 38532 39,141  39182
36 නිකවැරටිය 11247 13542 13472 13062 13448 14,025  13960
37 නුවරඑලිය 10538 8962 10059 10154 10117 9,491  8595
38 පානදුර 22158 20279 22034 24032 24321 22,959  23270
39 පේදුරු තුඩුව 5511 4732 4472 4530 5915 4,974  6345
40 පොළොන්නරුව 13898 7346 11285 7385 12066 12,503  10601
41 පුත්තලම 12118 12380 13716 14323 16061 16,059  16100
42 රත්නපුර 35361 33424 25135 27329 27999 27,253  28186
43 තංගල්ල 14647 12894 16078 14211 14533 15,371  14700
44 ත්‍රිකුණාමලය 5997 6393 7541 7320 9027 8,421  8597
45 වවුනියාවේ 2082 2315 2900 1892 3073 3,588  3082
  මුළු එකතුව 10,81,096 9,51,746 10,42,233 11,00,458 11,63,532 1,152,056  1,161,888