ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2019 ඔක්තෝම්බර්
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියා පදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියා පදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 388 518
2 අනුරාධපුර 1209  1370
3 අත්තනගල්ල 3019  3362
4 අවිස්සාවේල්ල 1775  2055
5 බදුල්ල 2009  2050
6 බලපිටිය 1105  1150
7 මඩකලපුව 1613  2158
8 හලාවත 1361  1361
9 කොළඹ 4386  4927
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 5174  5973
11 ඇල්පිටිය 1153  1137
12 ඇඹිලිපිටිය 879  965
13 ගාල්ල 3306  2683
14 ගම්පහ 8153  9118
15 ගම්පොල 907  1038
16 හම්බන්තොට 635  401
17 හෝමාගම 4538  5066
18 හොරණ 2069  3431
19 යාපනය 2801  3424
20 කල්මුනේ 1685  1905
21 කළුතර 1087  1258
22 මහනුවර 6159  6835
23 කෑගල්ල 2814  3307
24 කිලිනොච්චි 522  571
25 කොටපොල 436  465
26 කුලියාපිටිය 3216  2443
27 කුරුණෑගල 4973  5163
28 මන්නාරම 346  470
29 මාරවිල 1737  2208
30 මාතලේ 2221  2452
31 මාතර 2841  4502
32 මතුගම 1529  1660
33 මොණරාගල 983  1092
34 මුලතිව් 128  152
35 මීගමුව 2638  3170
36 නිකවැරටිය 1221  1333
37 නුවරඑලිය 699  870
38 පානදුර 1879  1991
39 පේදුරු තුඩුව 373  475
40 පොළොන්නරුව  772  850
41 පුත්තලම 1121  745
42 රත්නපුර 2482  2726
43 තංගල්ල 1143  1289
44 ත්‍රිකුණාමලය 632  750
45 වවුනියාවේ  212  257
  මුළු එකතුව  90,329 101,126

 

ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2019 ජනවාරි 01 -  ඔක්තෝම්බර් 31දක්වා
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියාපදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියාපදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 4207 5714
2 අනුරාධපුර  10865  11544
3 අත්තනගල්ල  27947  29884
4 අවිස්සාවේල්ල  25214  23461
5 බදුල්ල  18828  19620
6 බලපිටිය  9602  9937
7 මඩකලපුව  15607  18450
8 හලාවත  12803  12803
9 කොළඹ  28864  44577
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ  48857  51949
11 ඇල්පිටිය  10062  9795
12 ඇඹිලිපිටිය  9298  9804
13 ගාල්ල  30641  29097
14 ගම්පහ  82245  86927
15 ගම්පොල  8644  9892
16 හම්බන්තොට  8125  4336
17 හෝමාගම  48020  50924
18 හොරණ  20508  28410
19 යාපනය  26551  27696
20 කල්මුනේ  14793  16061
21 කළුතර  11257  12341
22 මහනුවර  16802  53320
23 කෑගල්ල  26941  30049
24 කිලිනොච්චි  3471  4064
25 කොටපොල  4790  4688
26 කුලියාපිටිය  30837  33507
27 කුරුණෑගල  18408  38172
28 මන්නාරම  3780  4485
29 මාරවිල  18337  23817
30 මාතලේ  20829  21824
31 මාතර  29545  41687
32 මතුගම  13294  13992
33 මොණරාගල  9882  10420
34 මුලතිව්  2775  2828
35 මීගමුව  28134  30849
36 නිකවැරටිය  10581  11400
37 නුවරඑලිය  7679  8245
38 පානදුර  17591  18156
39 පේදුරු තුඩුව  4294  5494
40 පොළොන්නරුව  5260  7490
41 පුත්තලම  11906  11296
42 රත්නපුර  21805  23321
43 තංගල්ල  11771  11805
44 ත්‍රිකුණාමලය  6119  6729
45 වවුනියාවේ  2832  3047
  මුළු එකතුව  800,601  933,907

 

  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය 2012 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2013 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2014 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2015 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2016 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2017 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2018 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2019 වර්ෂය තුල ලියාපදිංවි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර

5092

2547 5103 5136 5435 5,758 4927 7078
2 අනුරාධපුර 15447 13776 15647 16045 16731 16,476  15200 13940
3 අත්තනගල්ල - 29666 34073 35919 36892 35,614  35702 35876
4 අවිස්සාවේල්ල 31864 18831 10351 24159 27871 27,631  29095 25627
5 බදුල්ල 24235 22383 34826 25390 20463 25,295  25406 23251
6 බලපිටිය 17709 10571 11262 12641 13184 12,776  12937 11724
7 මඩකලපුව 22019 18725 19929 21131 28894 30,779  28114 21995
8 හලාවත 13436 7106 14520 14740 16015 16,410  14475 15127
9 කොළඹ 50690 31855 37750 44399 55508 57,003  53371 52851
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 61621 56334 63038 66152 67607 65,710  65912 56725
11 ඇල්පිටිය 272 10895 11043 11431 12304 12,397  12196 11576
12 ඇඹිලිපිටිය - - 11129 10589 11684 11,412  10650 11520
13 ගාල්ල 43652 37624 39773 42457 41841 42,367  36516 29097
14 ගම්පහ 104284 86405 93010 98921 102940 105,002  98154 103952
15 ගම්පොල 12163 10756 11019 11632 11617 11,858  10765 12017
16 හෝමාගම 50655 50905 54840 59526 60855 61053  7366 5134
17  හම්බන්තොට 8629 7408 8981 7897 8919 9518  65789 57854
18 හොරණ 23736 11224 22587 23868 26508 26,767  38406 30565
19 යාපනය 31100 25154 23796 25430 31338 30,658  31721 33528
20 කල්මුනේ 18964 16367 15839 16717 21020 20,193  19421 17491
21 කළුතර 16455 13483 13570 14475 15204 14,746  14863 14738
22 මහනුවර 57507 53350 53332 59914 61185 52,937  65394 64555
23 කෑගල්ල 37313 35345 36288 36805 39267 40,103  36794 95912
24 කිලිනොච්චි 2531 1780 2916 2241 2522 2,800  3086 4987
25 කොටපොල 5753 5223 5541 5607 5972 6,113  5919 5358
26 කුලියාපිටිය 35772 40896 40960 43637 44165 42,985  42458 41616
27 කුරුණෑගල 80049 61620 66183 67458 68694 68,550  67663 47329
28 මන්නාරම 4685 4712 4855 3754 4781 4,252  4416 5215
29 මාරවිල 24734

22417

23911 26584 27672 24,522  29034 27859
30 මාතලේ 25457 23023 25372 26846 26912 27,311  25163 25889
31 මාතර 40320 38028 40381 45694 42011 36,642  45673 49584
32 මතුගම 16151 15598 16394 17121 16078 16,141  17603 17098
33 මොණරාගල 11998 10783 12368 13233 14040 13,858  13366 12139
34 මුලතිව් 1174 1353 1635 1415 2311 2,634  1715 3464
35 මීගමුව 52072 33336 33319 37256 38532 39,141  39182 33525
36 නිකවැරටිය 11247 13542 13472 13062 13448 14,025  13960 12381
37 නුවරඑලිය 10538 8962 10059 10154 10117 9,491  8595 9743
38 පානදුර 22158 20279 22034 24032 24321 22,959  23270 1775
39 පේදුරු තුඩුව 5511 4732 4472 4530 5915 4,974  6345 6481
40 පොළොන්නරුව 13898 7346 11285 7385 12066 12,503  10601 8975
41 පුත්තලම 12118 12380 13716 14323 16061 16,059  16100 12560
42 රත්නපුර 35361 33424 25135 27329 27999 27,253  28186 25435
43 තංගල්ල 14647 12894 16078 14211 14533 15,371  14700 13951
44 ත්‍රිකුණාමලය 5997 6393 7541 7320 9027 8,421  8597 7964
45 වවුනියාවේ 2082 2315 2900 1892 3073 3,588  3082 3047
  මුළු එකතුව 10,81,096 9,51,746 10,42,233 11,00,458 11,63,532 1,152,056  1,161,888         11,28,508