ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2019 අ‍ගෝස්තු
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියා පදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියා පදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 290 384
2 අනුරාධපුර 978 1091
3 අත්තනගල්ල 2960 2955
4 අවිස්සාවේල්ල 2043 1850
5 බදුල්ල 1888 1880
6 බලපිටිය 998 1060
7 මඩකලපුව 1699 2148
8 හලාවත 1164 1164
9 කොළඹ 3845 4382
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 4469 4755
11 ඇල්පිටිය 1028 1040
12 ඇඹිලිපිටිය 75 568
13 ගාල්ල 3306 2683
14 ගම්පහ 8316 9160
15 ගම්පොල 960 1011
16 හම්බන්තොට 511 443
17 හෝමාගම 4690 5105
18 හොරණ 1879 3478
19 යාපනය 2506 2446
20 කල්මුනේ 1659 1903
21 කළුතර 1078 2137
22 මහනුවර 4461

5365

23 කෑගල්ල 2717 3227
24 කිලිනොච්චි 377 442
25 කොටපොල 428 382
26 කුලියාපිටිය 2909 2223
27 කුරුණෑගල 1327 4940
28 මන්නාරම 334 441
29 මාරවිල 2116 2534
30 මාතලේ 1980 2219
31 මාතර 2601 3953
32 මතුගම 1356 1470
33 මොණරාගල 863 953
34 මුලතිව් 146 142
35 මීගමුව 2698 3019
36 නිකවැරටිය 985 1115
37 නුවරඑලිය 796 971
38 පානදුර 1663 1825
39 පේදුරු තුඩුව 413 562
40 පොළොන්නරුව 59 585
41 පුත්තලම 1116 708
42 රත්නපුර 2032 2298
43 තංගල්ල 1111 1231
44 ත්‍රිකුණාමලය 556 612
45 වවුනියාවේ 157 185
  මුළු එකතුව 79,554 92,345

 

ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2019 ජනවාරි 01 -  අ‍ගෝස්තු 31දක්වා
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියාපදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියාපදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 3819 4656
2 අනුරාධපුර 9656 10174
3 අත්තනගල්ල 27563 27537
4 අවිස්සාවේල්ල 20521 20959
5 බදුල්ල 16819 17570
6 බලපිටිය 8499 8787
7 මඩකලපුව 2294 4592
8 හලාවත 11442 11442
9 කොළඹ 24478 39650
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 43683 45976
11 ඇල්පිටිය 8909 8658
12 ඇඹිලිපිටිය 8951 8839
13 ගාල්ල 30641 29097
14 ගම්පහ 74096 77809
15 ගම්පොල 7684 8861
16 හම්බන්තොට 7490 3935
17 හෝමාගම 43482 45858
18 හොරණ 18439 24979
19 යාපනය 21024 20994
20 කල්මුනේ 13110 14158
21 කළුතර 10170 11083
22 මහනුවර 42929 46815
23 කෑගල්ල 24127 26742
24 කිලිනොච්චි 2949 3493
25 කොටපොල 4354 4223
26 කුලියාපිටිය 27621 31064
27 කුරුණෑගල 13435 33009
28 මන්නාරම 3434 4015
29 මාරවිල 18648 21679
30 මාතලේ 18608 19372
31 මාතර 2639 37185
32 මතුගම 11765 12332
33 මොණරාගල 8875 9340
34 මුලතිව් 2647 2670
35 මීගමුව 25496 27679
36 නිකවැරටිය 9360 10097
37 නුවරඑලිය 6980 7375
38 පානදුර 14048 14455
39 පේදුරු තුඩුව 3921 5019
40 පොළොන්නරුව 6640 6640
41 පුත්තලම 10785 10551
42 රත්නපුර 19323 20595
43 තංගල්ල 10620 10516
44 ත්‍රිකුණාමලය 5487 5979
45 වවුනියාවේ 2620 2804
  මුළු එකතුව 710,081 819,269

 

  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය 2012 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2013 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2014 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2015 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2016 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2017 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2018 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර

5092

2547 5103 5136 5435 5,758 4927
2 අනුරාධපුර 15447 13776 15647 16045 16731 16,476  15200
3 අත්තනගල්ල - 29666 34073 35919 36892 35,614  35702
4 අවිස්සාවේල්ල 31864 18831 10351 24159 27871 27,631  29095
5 බදුල්ල 24235 22383 34826 25390 20463 25,295  25406
6 බලපිටිය 17709 10571 11262 12641 13184 12,776  12937
7 මඩකලපුව 22019 18725 19929 21131 28894 30,779  28114
8 හලාවත 13436 7106 14520 14740 16015 16,410  14475
9 කොළඹ 50690 31855 37750 44399 55508 57,003  53371
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 61621 56334 63038 66152 67607 65,710  65912
11 ඇල්පිටිය 272 10895 11043 11431 12304 12,397  12196
12 ඇඹිලිපිටිය - - 11129 10589 11684 11,412  10650
13 ගාල්ල 43652 37624 39773 42457 41841 42,367  36516
14 ගම්පහ 104284 86405 93010 98921 102940 105,002  98154
15 ගම්පොල 12163 10756 11019 11632 11617 11,858  10765
16 හෝමාගම 50655 50905 54840 59526 60855 61053  7366
17  හම්බන්තොට 8629 7408 8981 7897 8919 9518  65789
18 හොරණ 23736 11224 22587 23868 26508 26,767  38406
19 යාපනය 31100 25154 23796 25430 31338 30,658  31721
20 කල්මුනේ 18964 16367 15839 16717 21020 20,193  19421
21 කළුතර 16455 13483 13570 14475 15204 14,746  14863
22 මහනුවර 57507 53350 53332 59914 61185 52,937  65394
23 කෑගල්ල 37313 35345 36288 36805 39267 40,103  36794
24 කිලිනොච්චි 2531 1780 2916 2241 2522 2,800  3086
25 කොටපොල 5753 5223 5541 5607 5972 6,113  5919
26 කුලියාපිටිය 35772 40896 40960 43637 44165 42,985  42458
27 කුරුණෑගල 80049 61620 66183 67458 68694 68,550  67663
28 මන්නාරම 4685 4712 4855 3754 4781 4,252  4416
29 මාරවිල 24734

22417

23911 26584 27672 24,522  29034
30 මාතලේ 25457 23023 25372 26846 26912 27,311  25163
31 මාතර 40320 38028 40381 45694 42011 36,642  45673
32 මතුගම 16151 15598 16394 17121 16078 16,141  17603
33 මොණරාගල 11998 10783 12368 13233 14040 13,858  13366
34 මුලතිව් 1174 1353 1635 1415 2311 2,634  1715
35 මීගමුව 52072 33336 33319 37256 38532 39,141  39182
36 නිකවැරටිය 11247 13542 13472 13062 13448 14,025  13960
37 නුවරඑලිය 10538 8962 10059 10154 10117 9,491  8595
38 පානදුර 22158 20279 22034 24032 24321 22,959  23270
39 පේදුරු තුඩුව 5511 4732 4472 4530 5915 4,974  6345
40 පොළොන්නරුව 13898 7346 11285 7385 12066 12,503  10601
41 පුත්තලම 12118 12380 13716 14323 16061 16,059  16100
42 රත්නපුර 35361 33424 25135 27329 27999 27,253  28186
43 තංගල්ල 14647 12894 16078 14211 14533 15,371  14700
44 ත්‍රිකුණාමලය 5997 6393 7541 7320 9027 8,421  8597
45 වවුනියාවේ 2082 2315 2900 1892 3073 3,588  3082
  මුළු එකතුව 10,81,096 9,51,746 10,42,233 11,00,458 11,63,532 1,152,056  1,161,888