ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2018 ජනවාරි 01 - මැයි 30 දක්වා
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියාපදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියාපදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 2433 2261
2 අනුරාධපුර 6515 6461
3 අත්තනගල්ල 14086 14081
4 අවිස්සාවේල්ල 11084 11125
5 බදුල්ල 10550 10550
6 බලපිටිය 5069 5069
7 මඩකලපුව 8440 8440
8 හලාවත 6684 6680
9 කොළඹ 25525 23575
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 28315 25792
11 ඇල්පිටිය 5006 4838
12 ඇඹිලිපිටිය 4280 4254
13 ගාල්ල 17082 15205
14 ගම්පහ 42580 40468
15 ගම්පොල 3640 3464
16 හම්බන්තොට 2992 2868
17 හෝමාගම 25083 24983
18 හොරණ 10466 13069
19 යාපනය 13046 12845
20 කල්මුනේ 7485 7462
21 කළුතර 5985 5899
22 මහනුවර 23768 24909
23 කෑගල්ල 14460 14460
24 කිලිනොච්චි 1120 1103
25 කොටපොල 2269 2214
26 කුලියාපිටිය 16809 16780
27 කුරුණෑගල 28123 27887
28 මන්නාරම 1806 1806
29 මාරවිල 10512 11329
30 මාතලේ 10035 9935
31 මාතර 15721 15391
32 මතුගම 6970 6731
33 මොණරාගල 5631 5431
34 මුලතිව් 578 637
35 මීගමුව 15951 15829
36 නිකවැරටිය 5743 5743
37 නුවරඑලිය 3922 3857
38 පානදුර 9690 9548
39 පේදුරු තුඩුව 2624 2607
40 පොළොන්නරුව 5298 5289
41 පුත්තලම 6357 6258
42 රත්නපුර 10639 10864
43 තංගල්ල 6000 3821
44 ත්‍රිකුණාමලය 3625 3576
45 වවුනියාවේ 1367 1341
  මුළු එකතුව 465364 456735

 

ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2018 මැයි
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියා පදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියා පදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 676 655
2 අනුරාධපුර 1664 1610
3 අත්තනගල්ල 2813 2808
4 අවිස්සාවේල්ල 2095 2111
5 බදුල්ල 2593 2593
6 බලපිටිය 1079 1085
7 මඩකලපුව 2599 2599
8 හලාවත 1350 1346
9 කොළඹ 5297 6320
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 5346 5013
11 ඇල්පිටිය 984 929
12 ඇඹිලිපිටිය 848 822
13 ගාල්ල 3528 3394
14 ගම්පහ 8716 8220
15 ගම්පොල 976 992
16 හම්බන්තොට 628 565
17 හෝමාගම 4649 4592
18 හොරණ 2049 3670
19 යාපනය 3063 3068
20 කල්මුනේ 1851 1849
21 කළුතර 1267 1270
22 මහනුවර 5039 6617
23 කෑගල්ල 2788 2788
24 කිලිනොච්චි 283 311
25 කොටපොල 445 425
26 කුලියාපිටිය 3382 3369
27 කුරුණෑගල 5564 5530
28 මන්නාරම 433 433
29 මාරවිල 2002 2144
30 මාතලේ 2036 1936
31 මාතර 3230 3672
32 මතුගම 1334 1239
33 මොණරාගල 1302 1280
34 මුලතිව් 142 136
35 මීගමුව 3156 3178
36 නිකවැරටිය 1171 1171
37 නුවරඑලිය 761 761
38 පානදුර 1806 1774
39 පේදුරු තුඩුව 490 479
40 පොළොන්නරුව 1749 1745
41 පුත්තලම 1145 1046
42 රත්නපුර 1889 2040
43 තංගල්ල 1235 1018
44 ත්‍රිකුණාමලය 783 776
45 වවුනියාවේ 315 315
  මුළු එකතුව 96551 99694

 

 

  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය 2012 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2013 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2014 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2015 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2016 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර

5092

2547 5103 5136 5435
2 අනුරාධපුර 15447 13776 15647 16045 16731
3 අත්තනගල්ල - 29666 34073 35919 36892
4 අවිස්සාවේල්ල 31864 18831 10351 24159 27871
5 බදුල්ල 24235 22383 34826 25390 20463
6 බලපිටිය 17709 10571 11262 12641 13184
7 මඩකලපුව 22019 18725 19929 21131 28894
8 හලාවත 13436 7106 14520 14740 16015
9 කොළඹ 50690 31855 37750 44399 55508
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 61621 56334 63038 66152 67607
11 ඇල්පිටිය 272 10895 11043 11431 12304
12 ඇඹිලිපිටිය - - 11129 10589 11684
13 ගාල්ල 43652 37624 39773 42457 41841
14 ගම්පහ 104284 86405 93010 98921 102940
15 ගම්පොල 12163 10756 11019 11632 11617
16 හම්බන්තොට 50655 50905 54840 59526 60855
17 හෝමාගම 8629 7408 8981 7897 8919
18 හොරණ 23736 11224 22587 23868 26508
19 යාපනය 31100 25154 23796 25430 31338
20 කල්මුනේ 18964 16367 15839 16717 21020
21 කළුතර 16455 13483 13570 14475 15204
22 මහනුවර 57507 53350 53332 59914 61185
23 කෑගල්ල 37313 35345 36288 36805 39267
24 කිලිනොච්චි 2531 1780 2916 2241 2522
25 කොටපොල 5753 5223 5541 5607 5972
26 කුලියාපිටිය 35772 40896 40960 43637 44165
27 කුරුණෑගල 80049 61620 66183 67458 68694
28 මන්නාරම 4685 4712 4855 3754 4781
29 මාරවිල 24734

22417

23911 26584 27672
30 මාතලේ 25457 23023 25372 26846 26912
31 මාතර 40320 38028 40381 45694 42011
32 මතුගම 16151 15598 16394 17121 16078
33 මොණරාගල 11998 10783 12368 13233 14040
34 මුලතිව් 1174 1353 1635 1415 2311
35 මීගමුව 52072 33336 33319 37256 38532
36 නිකවැරටිය 11247 13542 13472 13062 13448
37 නුවරඑලිය 10538 8962 10059 10154 10117
38 පානදුර 22158 20279 22034 24032 24321
39 පේදුරු තුඩුව 5511 4732 4472 4530 5915
40 පොළොන්නරුව 13898 7346 11285 7385 12066
41 පුත්තලම 12118 12380 13716 14323 16061
42 රත්නපුර 35361 33424 25135 27329 27999
43 තංගල්ල 14647 12894 16078 14211 14533
44 ත්‍රිකුණාමලය 5997 6393 7541 7320 9027
45 වවුනියාවේ 2082 2315 2900 1892 3073
  මුළු එකතුව 10,81,096 9,51,746 10,42,233 11,00,458 11,63,532