ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2019 ජූලි
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියා පදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියා පදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 404 405
2 අනුරාධපුර 1283 1246
3 අත්තනගල්ල 2975 2970
4 අවිස්සාවේල්ල 2442 2497
5 බදුල්ල 1711 1610
6 බලපිටිය 1192 1192
7 මඩකලපුව 2103 2103
8 හලාවත 1298 1298
9 කොළඹ 4479 4479
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 5361 5361
11 ඇල්පිටිය 1004 937
12 ඇඹිලිපිටිය 1502 1494
13 ගාල්ල 3673 3348
14 ගම්පහ 9368 8813
15 ගම්පොල 1466 1746
16 හම්බන්තොට 1201 441
17 හෝමාගම 5133 5133
18 හොරණ 1959 3204
19 යාපනය 2931 2873
20 කල්මුනේ 1638 1631
21 කළුතර 1301 1339
22 මහනුවර 5598 6241
23 කෑගල්ල 2767 541
24 කිලිනොච්චි 339 370
25 කොටපොල 482 447
26 කුලියාපිටිය 3083 3083
27 කුරුණෑගල 5823 6213
28 මන්නාරම 428 428
29 මාරවිල 2202 2485
30 මාතලේ 2413 2365
31 මාතර 3654 4696
32 මතුගම 1522 1477
33 මොණරාගල 1232 1225
34 මුලතිව් 194 188
35 මීගමුව 2803 2970
36 නිකවැරටිය 1057 1045
37 නුවරඑලිය 822 841
38 පානදුර 1629 1514
39 පේදුරු තුඩුව 404 497
40 පොළොන්නරුව 569 567
41 පුත්තලම 1476 1415
42 රත්නපුර 2398 2398
43 තංගල්ල 1252 1252
44 ත්‍රිකුණාමලය 819 747
45 වවුනියාවේ 335 335
  මුළු එකතුව 97,725 97,460

 

ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2019 ජනවාරි 01 -  ජූලි 31දක්වා
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියාපදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියාපදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 2986 3317
2 අනුරාධපුර 8291 7931
3 අත්තනගල්ල 21637 21622
4 අවිස්සාවේල්ල 15859 16488
5 බදුල්ල 12984 12883
6 බලපිටිය 6979 6979
7 මඩකලපුව 13708 13708
8 හලාවත 8876 8876
9 කොළඹ 16788 28040
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 36064 36064
11 ඇල්පිටිය 6941 6499
12 ඇඹිලිපිටිය 7289 7235
13 ගාල්ල 23807 23303
14 ගම්පහ 56999 56972
15 ගම්පොල 5217 5901
16 හම්බන්තොට 6392 2862
17 හෝමාගම 33902 33902
18 හොරණ 14661 16496
19 යාපනය 18518 18548
20 කල්මුනේ 10856 11323
21 කළුතර 7929 7970
22 මහනුවර 33300 35657
23 කෑගල්ල 18867 18867
24 කිලිනොච්චි 2027 2311
25 කොටපොල 3453 3178
26 කුලියාපිටිය 21734 21734
27 කුරුණෑගල 33936 33403
28 මන්නාරම 2707 2707
29 මාරවිල 14289 16820
30 මාතලේ 15463 14984
31 මාතර 22417 28953
32 මතුගම 9369 9210
33 මොණරාගල 7323 7316
34 මුලතිව් 2399 2363
35 මීගමුව 20110 20150
36 නිකවැරටිය 7444 7395
37 නුවරඑලිය 5545 5253
38 පානදුර 12385 11916
39 පේදුරු තුඩුව 3038 3712
40 පොළොන්නරුව 5312 5274
41 පුත්තලම 9263 8825
42 රත්නපුර 15076 15076
43 තංගල්ල 8298 7509
44 ත්‍රිකුණාමලය 4657 4589
45 වවුනියාවේ 1607 1633
  මුළු එකතුව 616,702 635,854

 635854

 

  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය 2012 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2013 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2014 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2015 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2016 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2017 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2018 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර

5092

2547 5103 5136 5435 5,758 4927
2 අනුරාධපුර 15447 13776 15647 16045 16731 16,476  15200
3 අත්තනගල්ල - 29666 34073 35919 36892 35,614  35702
4 අවිස්සාවේල්ල 31864 18831 10351 24159 27871 27,631  29095
5 බදුල්ල 24235 22383 34826 25390 20463 25,295  25406
6 බලපිටිය 17709 10571 11262 12641 13184 12,776  12937
7 මඩකලපුව 22019 18725 19929 21131 28894 30,779  28114
8 හලාවත 13436 7106 14520 14740 16015 16,410  14475
9 කොළඹ 50690 31855 37750 44399 55508 57,003  53371
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 61621 56334 63038 66152 67607 65,710  65912
11 ඇල්පිටිය 272 10895 11043 11431 12304 12,397  12196
12 ඇඹිලිපිටිය - - 11129 10589 11684 11,412  10650
13 ගාල්ල 43652 37624 39773 42457 41841 42,367  36516
14 ගම්පහ 104284 86405 93010 98921 102940 105,002  98154
15 ගම්පොල 12163 10756 11019 11632 11617 11,858  10765
16 හෝමාගම 50655 50905 54840 59526 60855 61053  7366
17  හම්බන්තොට 8629 7408 8981 7897 8919 9518  65789
18 හොරණ 23736 11224 22587 23868 26508 26,767  38406
19 යාපනය 31100 25154 23796 25430 31338 30,658  31721
20 කල්මුනේ 18964 16367 15839 16717 21020 20,193  19421
21 කළුතර 16455 13483 13570 14475 15204 14,746  14863
22 මහනුවර 57507 53350 53332 59914 61185 52,937  65394
23 කෑගල්ල 37313 35345 36288 36805 39267 40,103  36794
24 කිලිනොච්චි 2531 1780 2916 2241 2522 2,800  3086
25 කොටපොල 5753 5223 5541 5607 5972 6,113  5919
26 කුලියාපිටිය 35772 40896 40960 43637 44165 42,985  42458
27 කුරුණෑගල 80049 61620 66183 67458 68694 68,550  67663
28 මන්නාරම 4685 4712 4855 3754 4781 4,252  4416
29 මාරවිල 24734

22417

23911 26584 27672 24,522  29034
30 මාතලේ 25457 23023 25372 26846 26912 27,311  25163
31 මාතර 40320 38028 40381 45694 42011 36,642  45673
32 මතුගම 16151 15598 16394 17121 16078 16,141  17603
33 මොණරාගල 11998 10783 12368 13233 14040 13,858  13366
34 මුලතිව් 1174 1353 1635 1415 2311 2,634  1715
35 මීගමුව 52072 33336 33319 37256 38532 39,141  39182
36 නිකවැරටිය 11247 13542 13472 13062 13448 14,025  13960
37 නුවරඑලිය 10538 8962 10059 10154 10117 9,491  8595
38 පානදුර 22158 20279 22034 24032 24321 22,959  23270
39 පේදුරු තුඩුව 5511 4732 4472 4530 5915 4,974  6345
40 පොළොන්නරුව 13898 7346 11285 7385 12066 12,503  10601
41 පුත්තලම 12118 12380 13716 14323 16061 16,059  16100
42 රත්නපුර 35361 33424 25135 27329 27999 27,253  28186
43 තංගල්ල 14647 12894 16078 14211 14533 15,371  14700
44 ත්‍රිකුණාමලය 5997 6393 7541 7320 9027 8,421  8597
45 වවුනියාවේ 2082 2315 2900 1892 3073 3,588  3082
  මුළු එකතුව 10,81,096 9,51,746 10,42,233 11,00,458 11,63,532 1,152,056  1,161,888