ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2020 ජුලි
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියාපදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියාපදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 414 740
2 අනුරාධපුර 833 859
3 අත්තනගල්ල 3323 3581
4 අවිස්සාවේල්ල 2249 1998
5 බදුල්ල 2097 2422
6 බලපිටිය 1190 1180
7 මඩකලපුව 2245 2398
8 හලාවත 1353 1426
9 කොළඹ 4787 5596
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 5550 5795
11 ඇල්පිටිය 1041 981
12 ඇඹිලිපිටිය 63 1025
13 ගාල්ල 5739 6068
14 ගම්පහ 3460 3460
15 ගම්පොල 935 1372
16 හම්බන්තොට 638  816
17 හෝමාගම 4333 4359
18 හොරණ 2817 6085
19 යාපනය 2767 2759
20 කල්මුනේ 1714 1832
21 කළුතර 1502 1664
22 මහනුවර 562 5643
23 කෑගල්ල 2091 2311
24 කිලිනොච්චි 274 290
25 කොටපොල 505 510
26 කුලියාපිටිය 3069 3069
27 කුරුණෑගල 6220 6761
28 මන්නාරම 417 457
29 මාරවිල 2166 2402
30 මාතලේ 2260 2544
31 මාතර 3342 5253
32 මතුගම 1762 1741
33 මොණරාගල 615 709
34 මුලතිව් 293 290
35 මීගමුව 3255 3421
36 නිකවැරටිය 1326 1384
37 නුවරඑලිය 797 828
38 පානදුර 1816 2050
39 පේදුරු තුඩුව 480 569
40 පොළොන්නරුව 440 572
41 පුත්තලම 1185 924
42 රත්නපුර 2464 2631
43 තංගල්ල 1456 1475
44 ත්‍රිකුණාමලය 837 1018
45 වවුනියාවේ 213 230
  මුළු එකතුව 86895 103498

 

ඉඩම් ලියාපදිංචිය
2020 ජනවාරි 01 - ජුලි 31 දක්වා
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියාපදිංචියට ලද ඔප්පු සංඛ්‍යාව ලියාපදිංචි කරන ලද ඔප්පු  සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර 1857 2139
2 අනුරාධපුර 4664 4686
3 අත්තනගල්ල 13576 14889
4 අවිස්සාවේල්ල 8933 8548
5 බදුල්ල 9055 11623
6 බලපිටිය 5420 5692
7 මඩකලපුව 10176 10689
8 හලාවත 5769 6321
9 කොළඹ 19137 21779
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 23642 25338
11 ඇල්පිටිය 5136 4959
12 ඇඹිලිපිටිය 346 3907
13 ගාල්ල 22375 26879
14 ගම්පහ 24065 25629
15 ගම්පොල 3241 4637
16 හම්බන්තොට 3419 3769
17 හෝමාගම 7414  14553
18 හොරණ 10231 17861
19 යාපනය 13047 14638
20 කල්මුනේ 7949 8672
21 කළුතර 6034 6698
22 මහනුවර 16431 27421
23 කෑගල්ල 10268 11686
24 කිලිනොච්චි  1871 2104
25 කොටපොල  2240 1650
26 කුලියාපිටිය 14609 16093
27 කුරුණෑගල 26071 29224
28 මන්නාරම 1671 1935
29 මාරවිල 9468 10642
30 මාතලේ 10566 11753
31 මාතර 14433 16702
32 මතුගම 7753 8061
33 මොණරාගල 3377 3681
34 මුලතිව් 1791 1776
35 මීගමුව 13421 14131
36 නිකවැරටිය 5632 6065
37 නුවරඑලිය 3468 3671
38 පානදුර 8373 8580
39 පේදුරු තුඩුව 2303 2930
40 පොළොන්නරුව 2638 2919
41 පුත්තලම 5291 3036
42 රත්නපුර 11368 12139
43 තංගල්ල 6504 6903
44 ත්‍රිකුණාමලය 3382 23822
45 වවුනියාවේ 1274 1219
  මුළු එකතුව 389689 472049

 

  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය 2012 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2013 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2014 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2015 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2016 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2017 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2018 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව 2019 වර්ෂය තුල ලියාපදිංවි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව
1 අම්පාර

5092

2547 5103 5136 5435 5,758 4927 7078
2 අනුරාධපුර 15447 13776 15647 16045 16731 16,476  15200 13940
3 අත්තනගල්ල - 29666 34073 35919 36892 35,614  35702 35876
4 අවිස්සාවේල්ල 31864 18831 10351 24159 27871 27,631  29095 25627
5 බදුල්ල 24235 22383 34826 25390 20463 25,295  25406 23251
6 බලපිටිය 17709 10571 11262 12641 13184 12,776  12937 11724
7 මඩකලපුව 22019 18725 19929 21131 28894 30,779  28114 21995
8 හලාවත 13436 7106 14520 14740 16015 16,410  14475 15127
9 කොළඹ 50690 31855 37750 44399 55508 57,003  53371 52851
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 61621 56334 63038 66152 67607 65,710  65912 56725
11 ඇල්පිටිය 272 10895 11043 11431 12304 12,397  12196 11576
12 ඇඹිලිපිටිය - - 11129 10589 11684 11,412  10650 11520
13 ගාල්ල 43652 37624 39773 42457 41841 42,367  36516 29097
14 ගම්පහ 104284 86405 93010 98921 102940 105,002  98154 103952
15 ගම්පොල 12163 10756 11019 11632 11617 11,858  10765 12017
16 හෝමාගම 50655 50905 54840 59526 60855 61053  7366 5134
17  හම්බන්තොට 8629 7408 8981 7897 8919 9518  65789 57854
18 හොරණ 23736 11224 22587 23868 26508 26,767  38406 30565
19 යාපනය 31100 25154 23796 25430 31338 30,658  31721 33528
20 කල්මුනේ 18964 16367 15839 16717 21020 20,193  19421 17491
21 කළුතර 16455 13483 13570 14475 15204 14,746  14863 14738
22 මහනුවර 57507 53350 53332 59914 61185 52,937  65394 64555
23 කෑගල්ල 37313 35345 36288 36805 39267 40,103  36794 95912
24 කිලිනොච්චි 2531 1780 2916 2241 2522 2,800  3086 4987
25 කොටපොල 5753 5223 5541 5607 5972 6,113  5919 5358
26 කුලියාපිටිය 35772 40896 40960 43637 44165 42,985  42458 41616
27 කුරුණෑගල 80049 61620 66183 67458 68694 68,550  67663 47329
28 මන්නාරම 4685 4712 4855 3754 4781 4,252  4416 5215
29 මාරවිල 24734

22417

23911 26584 27672 24,522  29034 27859
30 මාතලේ 25457 23023 25372 26846 26912 27,311  25163 25889
31 මාතර 40320 38028 40381 45694 42011 36,642  45673 49584
32 මතුගම 16151 15598 16394 17121 16078 16,141  17603 17098
33 මොණරාගල 11998 10783 12368 13233 14040 13,858  13366 12139
34 මුලතිව් 1174 1353 1635 1415 2311 2,634  1715 3464
35 මීගමුව 52072 33336 33319 37256 38532 39,141  39182 33525
36 නිකවැරටිය 11247 13542 13472 13062 13448 14,025  13960 12381
37 නුවරඑලිය 10538 8962 10059 10154 10117 9,491  8595 9743
38 පානදුර 22158 20279 22034 24032 24321 22,959  23270 1775
39 පේදුරු තුඩුව 5511 4732 4472 4530 5915 4,974  6345 6481
40 පොළොන්නරුව 13898 7346 11285 7385 12066 12,503  10601 8975
41 පුත්තලම 12118 12380 13716 14323 16061 16,059  16100 12560
42 රත්නපුර 35361 33424 25135 27329 27999 27,253  28186 25435
43 තංගල්ල 14647 12894 16078 14211 14533 15,371  14700 13951
44 ත්‍රිකුණාමලය 5997 6393 7541 7320 9027 8,421  8597 7964
45 වවුනියාවේ 2082 2315 2900 1892 3073 3,588  3082 3047
  මුළු එකතුව 10,81,096 9,51,746 10,42,233 11,00,458 11,63,532 1,152,056  1,161,888         11,28,508