උප්පැන්න, විවාහ හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීම සදහා රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව වගකිව යුතු වේ. ඇතුලත් කරනු ලබන වාර්තා සටහන් අයන්ත්‍රිකව පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර අනෙකුත් රජයේ නියෝජිතායතන සඳහා ඒවා වෙත ප්‍රවේශය ලබා නොදෙන අතර ඒ අනුව ප්‍රයත්න, කාලය හා පිරිවැය ද්විකරණයක් සිදු වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම පුරවැසියෙකුම පිළිබඳ ඒකාබද්ධ මූලික තොරතුරු පද්ධතියක් ගොඩනංවමින්, ජීවන සිදුවීම්වල කාර්යක්ෂම හා විශ්වාසවන්ත ලියාපදිංචි කිරීම් පද්ධතියක් නිර්මාණය කරමින්, ජනගහන රෙජිස්ටරය භාවිතා කරමින් රජයේ ආයතන සමග තොරතුරු බෙදාහදා ගැනීම ඉහළ නංවමින්, ජනවිකාසමය හා සෞඛ්‍ය සංඛ්‍යාලේඛනවලට අදාළ වඩා විස්තීරණ විශ්ලේෂණාත්මක හැකියා සපයමින් හා ජීවන සිදුවීම් වාර්තාකරණයේ ආවරණය ඉහළ නංවමින් සියලු පුරවැසියන් සඳහා උපතේදී පුද්ගලික හඳුනාගැනීමේ අංකයක් නිකුත් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව ‘ඉ -ජනගහණය’ හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.  ‘ඉ -ජනගහණ’ පද්ධතිය මෙම අරමුණු සපුරාලමින්, දෙමව්පියන්ගේ තහවුරු කිරීමෙන් දත්තවල නිරවද්‍යභාවය සහතික කරයි, ඕනෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකින් සහතික පිළිබඳව සොයා බලා පිටපත් නිකුත් කිරීම සිදුකරයි, පරිවර්තනවල අවශ්‍යතාවය අඩුකරයි, පුරවැසියන්ගේ වත්මන් තොරතුරු පවත්වා ගනියි, ආයතන අතර පුරවැසියන් පිළිබඳ තොරතුරු බෙදා හදා ගනියි.