ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය තුළින් නවීන තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගනිමින් මහජනතාවට තොරතුරු ලබා දීම ආරම්භ කිරිමට හැකීවිම ගැන ඉමහත් සතුටට පත්වෙමි.

නිශ්චල හා චංචල දේපල ලියාපදිංචිය, හිමිකම් ලියාපදිංචිය හා විවාහ, උපත් හා මරණ ලියාපදිංචිය වැනි ලේඛන ලියාපදිංචිය හා සබැඳි මහජන අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර දීමට සහාය වීම දෙපාර්තමේන්තුවේ දර්ශනයයි.

මෙම දර්ශනය යථාර්තයක් කරලීමේදී පුළුල් මහජන කාර්යභාරයක් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැවරී ඇති අතර, දිනෙන් දිනම එහි කාර්යභාරය පුළුල් වෙමින් ජන ජීවිතයට ඉතාමත් ආසන්න වෙමින් සිටී.

ජන ජීවිතයට ඉතාමත් සමීප සියළුම ගෘහස්ත සිදුවීම් ලියාපදිංචිය සඳහා අනුගමනය කරන කාර්යය පටිපාටිය පිළිබඳව මහජනතාව වඩාත් හොදින් දැනුවත් කිරිමට දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියට හැකිවෙතැයි විශ්වාස කරමි.

මෙමඟින් ජනතා ප්‍රාර්ථනාවන් මීට වඩා ඔප් නැංවේවායි ඉත සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමි.