නොතාරිස් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම( ප්‍රථම බලපත්‍රය)

 • අයඳුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබන අය :
  • ඔප්පු ලිවීමේ විෂය සමත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දිවුරුම් දුන් නීතීඥයන්
  • නොතාරිස් අවසාන විභාගය සමත් ප්‍රතිඥාත ලිපිකරුවන්ට.
 • ඉදිරිපත් කළයුතු ලියවිලි :

             

නීතීඥයන්ට

 • මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇති අයඳුම් පත්‍රය නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කිරීම.
 • ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින්හෝරෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ මාණ්ඩලික නිලධාරියකු විසින් සහතික කරන ලද නීතීඥ සහතිකයේ පිටපතක් .
 • රුපියල් 2000 ක මුදලක් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ගෙවීම හෝ පිටකොටුව ලංකා බැංකු ශාඛාවේ රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් නමින් පවත්වාගෙන යන අංක 7041650 දරණ ගිණුමට බැර කර ලබා ගත් බැංකු රිසිට්පත (බැංකුව විසින් ලබා දෙන ලදුපතේ ගණුදෙනුකරුගේ පිටපත ; මුදල් තැන්පත් කිරීමේ යන්ත්‍රයෙන් ලබා ගන්නා ලදුපත් භාර නොගැනේ) .

නොතාරිස් අවසාන විභාගය සමත් ප්‍රතිඥාත ලිපිකරුවන්ට

 • ඉල්ලීම් ලිපිය
 • රුපියල් 2000 ක මුදලක් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ගෙවීම හෝ පිටකොටුව ලංකා බැංකු ශාඛාවේ රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් නමින් පවත්වාගෙන යන අංක 7041650 දරණ ගිණුමට බැර කර ලබා ගත් බැංකු රිසිට්පත (බැංකුව විසින් ලබා දෙන ලදුපතේ ගණුදෙනුකරුගේ පිටපත ; මුදල් තැන්පත් කිරීමේ යන්ත්‍රයෙන් ලබා ගන්නා ලදුපත් භාර නොගැනේ) . 
 • ක්‍රියා පිළිවෙල :  
 • ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ සංස්ථාගත නීති අධ්‍යාපන සභාව මගින් ඉදිරිපත් කරන නීතීඥ අවසාන විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලේඛනයෙන් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලද ලේඛනයන් පරීක්ෂා කිරීම.
 • නොතාරිස් නම් ලැයිස්තු භාෂාත්‍රයෙන් සකස් කර බලපත්‍රයේ පිටපත් 03ක් සමඟ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත යවනු ලැබේ. එම බලපත්‍ර අත්සන් කර ලැබුණු පසු මහාධිකරණය වෙත බලපත්‍ර පිටපත් 02ක් යවන අතර මහාධිකරණය මගින් බලපත්‍රයේ පිටපත නොතාරිස්වරුනට ලබාගත හැකිය. මේ බව සියළුම නොතාරිස්වරුනට දන්වා යවනු ලබන අතර එකී ලිපියේ පිටපතක් නියමිත ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙතද යවනු ලැබේ.
 • ඉන්පසු ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් අත්සන් කරන ලද භාෂාත්‍රයෙන් වූ නොතාරිස් නම් ලැයිස්තුව ගැසට් පත්‍රයේ පල කිරීම සඳහා යවනු ලැබේ.

 


අතිරේක භාෂාවකින් නොතාරිස් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම.

 • මේ සදහා අයදුම් කළහැක්කේ :

            එක් භාෂාවකින් නොතාරිස් බලපත්‍රය ලබාගත් අයට මේ සදහා ඉල්ලුම් කළ හැක.

 • අවශ්‍යලියවිලි :
  • මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇති අයඳුම් පත්‍රය නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කිරීම.
 • මුලින් ලබා ගත් නොතාරිස් බලපත්‍රයේ ජායා පිටපතක්
 • අ.පො.ස. (සා.පෙළ) සහතිකයේ හෝ ඊට සමාන වෙනත් විභාගයක හෝ ඊට උසස් විභාගයකට පෙනී සිට සම්මාන සාමාර්ථය ලබා ගත් සහතිකයේ මුල් පිටපත හා ජායා පිටපතක්
  • එක්අතිරේකභාෂාවක්සදහාරු.2000.00මුදලක් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ගෙවීම හෝ පිටකොටුව ලංකා බැංකු ශාඛාවේ රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් නමින් පවත්වාගෙන යන අංක 7041650 දරණ ගිණුමට බැර කර ලබා ගත් බැංකු රිසිට්පත (බැංකුව විසින් ලබා දෙන ලදුපතේ ගණුදෙනුකරුගේ පිටපත ; මුදල් තැන්පත් කිරීමේ යන්ත්‍රයෙන් ලබා ගන්නා ලදුපත් භාර නොගැනේ) .
 • ක්‍රියා පිළිවෙල :
 • ඉහතතොරතුරුසම්පූර්ණකර ලබා දුන් පසු නොතාරිස් නම් ලැයිස්තු භාෂාත්‍රයෙන් සකස් කර බලපත්‍රයේ පිටපත් 03ක් සමඟ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත යවනු ලැබේ. එම බලපත්‍ර අත්සන් කර ලැබුණු පසු මහාධිකරණය වෙත බලපත්‍ර පිටපත් 02ක් යවන අතර මහාධිකරණය මගින් බලපත්‍රයේ පිටපත නොතාරිස්වරුනට ලබාගත හැකිය. මේ බව සියළුම නොතාරිස්වරුනට දන්වා යවනු ලබන අතර එකී ලිපියේ පිටපතක් නියමිත ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙතද යවනු ලැබේ.
 • ඉන්පසු ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් අත්සන් කරන ලද භාෂාත්‍රයෙන් වූ නොතාරිස් නම් ලැයිස්තුව ගැසට් පත්‍රයේ පල කිරීම සඳහා යවනු ලැබේ.


නොතාරිස් බලපත්‍රයක අධිකරණ කලාපය මාරු කිරීම.

 • මේ සදහා අවශ්‍යලියවිලි :
 • මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇති අයඳුම් පත්‍රය නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කිරීම.
 • මුලින් ලබා ගත් නොතාරිස් බලපත්‍රය හෝ බලපත්‍ර (මුල් පිටපත්)
 • එක් භාෂාවක් සදහා රුපියල් 2000.00මුදලක් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ගෙවීම හෝ පිටකොටුව ලංකා බැංකු ශාඛාවේ රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් නමින් පවත්වාගෙන යන අංක 7041650 දරණ ගිණුමට බැර කර ලබා ගත් බැංකු රිසිට්පත (බැංකුව විසින් ලබා දෙන ලදුපතේ ගණුදෙනුකරුගේ පිටපත ; මුදල් තැන්පත් කිරීමේ යන්ත්‍රයෙන් ලබා ගන්නා ලදුපත් භාර නොගැනේ)
 • අවසාන වරට ලබා ගත් මහාධිකරණ සහතිකයේ පිටපතක්

  • ක්‍රියා පිළිවෙල :
   • ඉන්පසු අදාල ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයෙන් එම නොතාරිස්වරයා එම බලප්‍රදේශයට අදාලව ලියා සහතික කරන ලද ඔප්පු වල දෙවන පිටපත් නියමිත පරිදි භාර දී ඇති බවට වාර්තාවක් කැදවනු ලැබේ. එම වාර්තාව අනුව විධිහීනතා නොමැති බවට වාර්තා වී ඇත්නම් ඉදිරි කටයුතු සිදු කරයි.
   • ඉහතතොරතුරුසම්පූර්ණකර ලබා දුන් පසු නොතාරිස් නම් ලැයිස්තු භාෂාත්‍රයෙන් සකස් කර බලපත්‍රයේ පිටපත් 03ක් සමඟ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත යවනු ලැබේ. එම බලපත්‍ර අත්සන් කර ලැබුණු පසු මහාධිකරණය වෙත බලපත්‍ර පිටපත් 02ක් යවන අතර මහාධිකරණය මගින් බලපත්‍රයේ පිටපත නොතාරිස්වරුනට ලබාගත හැකිය. මේ බව සියළුම නොතාරිස්වරුනට දන්වා යවනු ලබන අතර එකී ලිපියේ පිටපතක් නියමිත ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙතද යවනු ලැබේ.
   • ඉන්පසු ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් අත්සන් කරන ලද භාෂාත්‍රයෙන් වූ නොතාරිස් නම් ලැයිස්තුව ගැසට් පත්‍රයේ පල කිරීම සඳහා යවනු ලැබේ.