දැනට රට තුළ පවතින COVID - 19 වසංගතය නිසා මහජනතාව අප කාර්යාලය තුලට අනිසි ලෙස පැමිණීම වැලැක්වීමේ අරමුණින් සහ මහජනතාවගේ පහසුව උදෙසා නොතාරිස් වරුන්ගේ නාමාවලිය පහතින් භාගතකිරීමට හැක.

 

නාමාවලිය 1

නාමාවලිය 11

1964 .1 වන කොටස

1964 .2 වන කොටස

1964. 3 වන කොටස

1964. 4 වන කොටස

1964. 5 වන කොටස

1964. 6 වන කොටස

1971 .1 වන කොටස

1971. 2 වන කොටස

1971. 3 වන කොටස

1971. 4 වන කොටස

1978. 1 වන කොටස

1978. 2 වන කොටස

1978. 3 වන කොටස

1978. 4 වන කොටස

1978. 5 වන කොටස

1978. 6 වන කොටස