මේ වන විට දිවයින පුරා පවතින විවාහ උප්පැන්න හා මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් කොට්ඨාශ 350 ක් 2020 - 11 - 13 දිනැති අංක 2202 දරණ ගැසට් නිවේදනය මගින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කර ඇත. 

අදාල අයදුම් පත්‍ර මෙම වෙබ් අඩවියේ බාගතකිරීම් තුළ ඇති අයදුම් පත් යටතේ බාගත කිරීමේ හැකියාව ඇත.

 

 දැනට රට තුළ පවතින COVID - 19 වසංගතය නිසා මහජනතාව අප කාර්යාලය තුලට අනිසි ලෙස පැමිණීම වැලැක්වීමේ අරමුණින් සහ මහජනතාවගේ පහසුව උදෙසා නොතාරිස් වරුන්ගේ නාමාවලිය පහතින් භාගතකිරීමට හැක.

 

නාමාවලිය 1

නාමාවලිය 11